Publicēts: 2020-05-13 15:53:49 CEST
Latvijas balzams
Iekšējā informācija

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu tirgus likuma 59.’ panta 7. un 10.daļas prasībām akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) valde informē, ka ir noslēgts darījums ar AS “Luminor Bank” un ar starp vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstošo uzņēmumu Amber Beverage Group Holding S.à r.l., Luksemburga, par labvēlības perioda piemērošanu līdz 2020. gada septembrim kredīta līgumiem, kuriem Sabiedrība ir devusi nodrošinājumu. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī AS “Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis.

 

AS “Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs

Intars Geidāns