Publicēts: 2020-05-08 15:00:00 CEST
Latvenergo
Akcionāru sapulces lēmumi

Kārtējās AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi

Rīga, 2020-05-08 15:00 CEST -- Kārtējā AS "Latvenergo" akcionāru sapulce notika 2020.gada 8.maijā pulksten 12.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā. Sapulce tika organizēta izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Akcionāru sapulcē tika apstiprināts Latvenergo konsolidētais un AS "Latvenergo" 2019.gada pārskats, kā arī nolemts valstij izmaksāt dividendēs 127,1 milj. EUR. AS "Latvenergo" valstij izmaksājamo dividenžu apmēru regulē likums "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam", kur ir noteikts valsts budžetā iemaksājamais dividenžu apmērs. Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji un finanšu stāvoklis neierobežo dividenžu izmaksu. 

AS "Latvenergo" 2019. gada peļņa ir 101,2 milj. EUR, savukārt Latvenergo koncerna 2019.gada peļņa ir 94,4 milj. EUR. 

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi: 

1. Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2019.gada pārskatu, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem; 

2. Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2019, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem; 

3. AS "Latvenergo" 2019.gada peļņu 101 227 154,00 EUR apmērā atstāt nesadalītu un ieskaitīt nesadalītajā peļņā; 

4. Izmaksāt valstij dividendēs 127 070 731,00 EUR no AS "Latvenergo" iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas; 

5. Iecelt PricewaterhouseCoopers SIA par AS "Latvenergo" 2020.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz 45 300,00 EUR bez PVN.

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.