Avaldatud: 2020-05-07 07:00:00 CEST
Merko Ehitus
Kvartaliaruanne

2020. aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 56 miljonit ja puhaskasum 2,0 miljonit eurot. Kontserni müügitulust moodustasid ehitusteenused 62% ja kinnisvaraarendus 38%. Uusi ehituslepinguid sõlmiti 87 miljoni euro väärtuses ning kvartali lõpus oli ehituslepingute portfelli maht 193 miljonit eurot, millest ligi kolmveerandi moodustasid avaliku sektori tellimused. Korteriostjatele anti esimeses kvartalis üle 133 korterit.

Müügitulu vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes umbes veerandi võrra oli oodatav – suurobjekte oli töös vähem ning ka ehitusturg oli jahtumiskursil. Alates märtsist hakkasid majandustegevust mõjutama pandeemiaga seotud piirangud, ent pandeemiast tingitud majanduskriisi mõju kontserni tegevusele ja majandustulemustele hakkab suuremas ulatuses avalduma järgmistes kvartalites.

Kontserni kõigi koduturgude ehitus- ja kinnisvarasektori väljavaated on alates märtsist muutunud negatiivseks ning arvestada tuleb võimalusega, et majanduskriisi mõju kujuneb pikaajaliseks. Sellest lähtuvalt tühistas kontsern esialgse dividendiettepaneku ja peatas kõigi uute korteriarendusprojektide käivitamise esialgu kolmeks kuuks kuni suurema selguse saamiseni edasiste arengute osas. Seetõttu väheneb kontserni ettevõtete poolt korterite pakkumine varasemalt plaanituga võrreldes nii 2020. kui 2021. aastal. Kontserni ettevõtted on alustanud kulude kokkuhoiu meetmete järkjärgulist elluviimist, et tagada efektiivne tegutsemine ja tugev võimekus ning vajalikud eeldused kriisi ajal ja kriisi järgseks tegutsemiseks.

Enamik ärikinnisvara arendusprojekte on ootele pandud ja eratellijad ehitusturult praktiliselt kadunud ning uutes ehitushangetes on valdav riigihangete osakaal. Eratellijate kindlustunde paranemine ja uutele oludele ümber orienteerumine võtab kindlasti aega. Juhtkond loodab, et riiklikud investeeringud hoonetesse ja taristusse jätkuvad ning projektide ettevalmistustööd kiirenevad, et toetada ehitussektori elujõulisust ja töökohtade säilimist. Tulenevalt eeldatavast ehitusmahtude vähenemisest on hinnakonkurents ehitushangetel muutunud varasemaga võrreldes veelgi agressiivsemaks. Positiivne on, et töö kontserni ehitusobjektidel jätkub ning esimeses kvartalis on sõlmitud ka uusi ehituslepinguid 87 miljoni euro väärtuses. Tänu sellele oli lepingute portfelli maht kvartali lõpus veidi suuremgi kui aasta tagasi.
  
2020. aasta esimeses kvartalis andis Merko Ehitus korteriostjatele üle 133 korterit (I kv 2019: 63 korterit) ja 3 äripinda. Merko suuremate projektidena võib välja tuua Uus-Veerenni ja Pikaliiva elukeskkonnad Tallinnas, Gaiļezersi ja Viesturdārzsi arendusprojektid Riias ning Vilneles slenise ja Rinktinės Urbani arendusprojektid Vilniuses.

Seoses pandeemiaga aeglustus korterite uus müük alates märtsikuust nii Eestis, Lätis kui Leedus. Vähenenud on kodulaenu taotluste hulk, suurenenud korterite üüripakkumiste arv ning kasvanud tööpuudus pandeemiast enim mõjutatud majandussektorites. Tulenevalt sellest, et enne kriisi algust oli korteriturg päris hästi tasakaalus – pakkumine, hinnatase, ostujõud ja laenukoormus olid mõistlikul tasemel –, võib seekordse kriisi läbimine osutuda siiski vähem valuliseks võrreldes 2008. aastal alanud kriisiga. Arvestades praeguse majanduskriisi olemust, on riiklike toetusmeetmete kiire kohale jõudmise kõrval äärmiselt vajalik, et pangad ei reageeriks finantseerimistingimuste karmistamisega üle, sealhulgas kodulaenude väljastamisel.
Inimesed ja ettevõtted peavad kiiresti õppima tegutsema kõrgendatud terviseriskide ja kehtestatud piirangute oludes. Kontserni ettevõtted rakendavad korterite müügi protsessis vajalikke ohutusmeetmeid ning kasutavad tehingute tegemisel digitaalseid kanaleid. Tänases olukorras hindavad koduostjad veelgi enam usaldusväärset arendajat ja terviklikult arendatud elukeskkonda. Kontsern jätkab ehituses olevate korteriarenduste lõpule viimist ja juhtkond hindab ka uute projektide käivitamise võimalusi olenevalt turusituatsioonist. Samuti analüüsib juhtkond, kuidas praegune kriis võib mõjutada kinnisvaraturgu tulevikus.

Merko Ehituse 2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 56 miljonit eurot (I kv 2019: 77 miljonit eurot), kulumieelne kasum (EBITDA) 2,8 miljonit (I kv 2019: 3,5 miljonit eurot) ning puhaskasum 2,0 miljonit eurot (I kv 2019: 2,8 miljonit eurot). Tänavu esimeses kvartalis sõlmiti uusi ehituslepinguid summas 87 miljonit eurot (I kv 2019: 32 miljonit eurot) ning suuremate lepingutena saab välja tuua Tallinna Muusika- ja Balletikooli, Arte Gümnaasiumi, Kohila vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ning Harjumaal andmekeskuse ehituse.

Esimeses kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Tallinna Sadama D-terminali parkimismaja, Türi Põhikool, Pärnu mnt 186 ärihoone ja kõrgepinge kaabelliinid Tallinnas ning Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus. Lätis olid suuremad töös olevad objektid Pinki koolihoone ja ühiselamu, Lidli logistikakeskus, Laima šokolaaditehas ning Riia Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna hoone rekonstrueerimine. Leedus oli töös Neringa hotelli ja Kaunase rajooni politseijaoskonna peakontori hoone ehitamine.

KOKKUVÕTE 3 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2020. aasta 3 kuu kasum enne makse oli 2,1 mln eurot (3 kuud 2019: 3,0 mln eurot), mis andis 3 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 3,7% (3 kuud 2019: 3,9%).

2020. aasta 3 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 2,0 mln eurot (3 kuud 2019: 2,8 mln eurot) ja 3 kuu puhaskasumi marginaal oli 3,6% (3 kuud 2019: 3,6%).

MÜÜGITULU
2020. aasta 3 kuu müügitulu oli 55,9 mln eurot (3 kuud 2019: 76,8 mln eurot). 3 kuu müügitulu vähenes 27,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 3 kuu müügitulu osakaal oli 53,5% (3 kuud 2019: 60,8%).

LEPINGUTE PORTFELL
31. märts 2020 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 193,0 mln eurot (31. märts 2019: 190,0 mln eurot). 2020. aasta 3 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 87,2 mln eurot (3 kuud 2019: 32,2 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2020. aasta 3 kuuga müüs kontsern 133 korterit (sh 2 korterit ühisprojektis), 2019. aasta 3 kuuga 63 korterit (sh 29 korterit ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2020. aasta 3 kuuga 18,6 mln eurot ning 2019. aasta samal perioodil 4,6 mln eurot.

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 37,1 mln eurot ning omakapital 132,2 mln eurot (45,7% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 31. märtsi seisuga olid vastavalt 33,0 mln eurot ning 134,6 mln eurot (48,7% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2020 oli kontserni netovõlg 29,8 mln eurot (31. märts 2019: 9,9 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  2020.a.
3 kuud
2019.a.
3 kuud
2019.a.
12 kuud
Müügitulu 55 872 76 845 326 779
Müüdud toodangu kulu (50 398) (70 639) (291 958)
Brutokasum 5 474 6 206 34 821
       
Turustuskulud (948) (851) (4 260)
Üldhalduskulud (2 805) (3 124) (12 988)
Muud äritulud 508 701 2 983
Muud ärikulud (63) (35) (1 318)
Ärikasum 2 166 2 897 19 238
       
Finantstulud (-kulud) (99) 83 1 085
sh kasum (kahjum) ühisettevõttelt 90 222 1 766
intressikulud (172) (135) (656)
muud finantstulud (-kulud) (17) (4) (25)
Kasum enne maksustamist 2 067 2 980 20 323
       
Tulumaksukulu (138) (75) (3 833)
       
Perioodi puhaskasum 1 929 2 905 16 490
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 2 019 2 778 16 270
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (90) 127 220
       
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse      
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (188) 32 13
Perioodi koondkasum 1 741 2 937 16 503
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 1 823 2 808 16 281
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (82) 129 222
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,11 0,16 0,92

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 37 056 32 970 24 749
Nõuded ja ettemaksed 42 133 75 297 50 413
Ettemakstud tulumaks 91 224 104
Varud 168 833 130 019 166 226
  248 113 238 510 241 492
Põhivara      
Ühisettevõtte osad 2 588 954 2 498
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 11 991 11 043 11 094
Kinnisvarainvesteeringud 14 021 14 140 14 047
Materiaalne põhivara 11 699 10 853 11 919
Immateriaalne põhivara 724 700 777
  41 023 37 690 40 335
       
VARAD KOKKU 289 136 276 200 281 827
       
KOHUSTUSED      
Lühiajalised kohustused      
Laenukohustused 21 496 15 624 20 725
Võlad ja ettemaksed 73 488 82 764 69 585
Tulumaksukohustus 816 420 812
Lühiajalised eraldised 6 866 7 081 7 976
  102 666 105 889 99 098
Pikaajalised kohustused      
Pikaajalised laenukohustused 45 355 27 220 43 001
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 655 1 521 1 682
Muud pikaajalised võlad 3 164 2 299 3 491
  50 174 31 040 48 174
       
KOHUSTUSED KOKKU 152 840 136 929 147 272
       
OMAKAPITAL      
Mittekontrolliv osalus 4 135 4 706 4 217
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (906) (691) (710)
Jaotamata kasum 124 345 126 534 122 326
  132 161 134 565 130 338
OMAKAPITAL KOKKU 136 296 139 271 134 555
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 289 136 276 200 281 827

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.

Manus


Merko_Ehitus_2020_3k_vahearuanne.pdf