Avaldatud: 2020-05-07 07:00:00 CEST
Inbank
Kvartaliaruanne

Inbanki 2020. aasta esimese kvartali auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2020. aasta esimese kvartali puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot. Omakapitali tootlus oli esimeses kvartalis 18%.

  • 2020. aasta esimese kvartali puhaskasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8% ehk 2,0 miljonilt eurolt 2,2 miljoni euroni.
  • Inbanki laenuportfell kasvas 2019. aasta esimese kvartaliga võrreldes 40% ja ulatus 345 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 34% ja ulatus 2020. aasta esimese kvartali lõpus 370 miljoni euroni.
  • Esimese kvartali müügimaht oli kokku 67 miljonit eurot. Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes kasvas see 15%. Riikide arvestuses on Inbanki suurima kasvuga turg endiselt Poola, kus müügimahud suurenesid mullusega võrreldes 86%.
  • Kvartali lõpus oli Inbankil 600 000 aktiivset kliendilepingut ja 2900 koostööpartnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

„2020. aasta esimesed kaks ja pool kuud läksid prognooside järgi – äritegevuse mahud, kasvutempo ja muud olulised näitajad olid kooskõlas meie plaanidega. Jaanuaris ja veebruaris kasvasime võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga keskmiselt 36%. Märtsi teist poolt iseloomustasid juba koroonaviiruse puhangu tõttu muutunud majandusolud, kuid esimese kvartali tulemusi mõjutasid need siiski vähesel määral.

Märtsi keskpaigast alates kiiresti halvenenud majanduskeskkonna valguses vaatasime üle 2020. aasta eesmärgid ja tegime korrektiivid oma fookuses. Võtsime vastu otsuse keskenduda oluliselt suuremas mahus meie põhitegevusele ja projektidele, mis on seotud eraisikute finantseerimisega partnerite kanalites. Oleme uute investeeringute osas konservatiivsemad, kuid jätkame siiski olulises ulatuses oma 2020. aasta strateegiliste prioriteetide elluviimist.

Lisaks kvartali lõpus kahanema hakanud müügimahtudele suurenes ka huvi refinantseerimise ja maksepuhkuste vastu, mida oma klientidele kohe kriisi alguses võimaldasime. Olukorda arvestades on maksepuhkuste taotluste arv siiski ootuspärasel tasemel.

Mis puudutab meie meeskonda, siis me ei plaani töötajaid koondada ega nende palkasid vähendada. Pigem näeme, et ka sel aastal liitub Inbankiga nii mõnigi uus talent.

Kindlasti näeme 2020. aastal kasvu olulist aeglustumist ja laenukahjumite osakaalu suurenemist, kuid praeguse analüüsi kohaselt suudame mõistlikku kasumlikkust säilitades kriisi läbida.“

Inbanki olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.03.2020

Bilansimaht 452 miljonit eurot
Laenuportfell 345 miljonit eurot
Hoiuseportfell 370 miljonit eurot
Puhaskasum 2,2 miljonit eurot
Omakapital 49 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 18%


Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

 I kvartal
2020
I kvartal
2019
3 kuud
2020
3 kuud
2019
Intressitulu10 8878 15510 8878 155
Intressikulu-1 936-1 390-1 936-1 390
Neto intressitulu8 9516 7658 9516 765
     
Teenustasutulu294204294204
Teenustasukulu-490-375-490-375
Neto teenustasutulu-196-171-196-171
     
Muud põhitegevusega seotud tulud140245140245
Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku8 8956 8398 8956 839
     
Personalikulud-2 399-1 856-2 399-1 856
Turunduskulud-507-391-507-391
Halduskulud-1 047-799-1 047-799
Põhivara kulum-479-277-479-277
Tegevuskulud kokku-4 432-3 323-4 432-3 323
     
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja
laenude allahindluse kulu
4 4633 5164 4633 516
     
Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt41604160
Laenude allahindluse kulu-2 419-1 195-2 419-1 195
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu2 4602 3212 4602 321
     
Tulumaks-279-299-279-299
Aruandeperioodi puhaskasum2 1812 0222 1812 022
sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist2 1812 0222 1812 022
     
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse    
Realiseerumata kursivahed-116-1-116-1
Aruandeperioodi koondkasum2 0652 0212 0652 021
sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist2 0652 0212 0652 021


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)
 31.03.202031.12.2019
Varad  
Nõuded keskpankadele64 03383 080
Nõuded krediidiasutustele21 80920 655
Laenud ja nõuded 344 799338 157
Investeeringud sidusettevõtetesse3 3173 276
Materiaalsed varad916840
Vara kasutusõigus687773
Immateriaalsed varad12 88611 721
Muud finantsvarad8401 692
Muud varad715588
Edasilükkunud tulumaksu vara1 8391 985
Varad kokku451 841462 767
   
Kohustised  
Klientide hoiused 370 037377 518
Muud finantskohustised7 93213 545
Muud kohustised2 8892 837
Emiteeritud võlaväärtpaberid4 0104 010
Allutatud võlaväärtpaberid17 53517 537
Kohustised kokku402 403415 447
   
Omakapital  
Aktsiakapital903903
Ülekurss15 90815 908
Kohustuslik reservkapital9088
Muud reservid1 4001 463
Jaotamata kasum31 13728 958
Omakapital kokku49 43847 320
   
Kohustised ja omakapital kokku451 841462 767


Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 2900 aktiivset koostööpartnerit ja 600 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
korporatiivkommunikatsiooni juht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

Manus


interim_report_2020_q1_est.pdf