Avaldatud: 2020-05-05 15:09:53 CEST
UPP & CO Kauno 53
Börsiteade

UPP & CO Kauno 53 OÜ 2020. majandusaasta ja I kv. konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Üldine informatsioon

UPP & CO Kauno 53 OÜ (edaspidi ‘Ettevõte’, ja koos tütarettevõtetega ‘Grupp’) asutati kinnisvarainvesteeringu Vievis Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Vievis Logistics Park-i asukoht on Kauno tn. 53, Vievis, Leedu Vabariik, katastritunnus 4400-1185-1420. Ettevõte asutati 30.01.2017 ning Ettevõttel puudus majanduslik tegevus kuni 21.04.2017, kui omandati Leedu Vabariigi ettevõte Promalita UAB, kelle omandisse kuulub Vievis Logistics Park logistikakinnisvara.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõte on loodud ainult Vievis Logistics Parki finantseerimiseks, omandamiseks ja haldamiseks, seetõttu strateegilisi muutusi ettevõtte äritegevuses ei ole planeeritud.

UPP & CO Kauno 53 OÜ on jätkuvalt tegutsev.

COVID-19 mõju Ettevõtte majandustegevusele

2020. aasta alguses üle maailma levima hakanud ning 2020. a. märtsis globaalse majandusseisaku põhjustanud koroonaviirus jõudis ka Baltimaadesse, põhjustades siin riigipiiride sulgemised välisriikide kodanikele, koolide sulgemised ning esmatarbekaupade ostupaanika. Pandeemiast põhjustatud majandusseisaku tagajärgede ulatuslikus on ebaselge, kuid need on kindlasti tõsised.

Ettevõte majandustegevust viiruse puhang otseselt ei ole mõjutanud. Viiruse puhangust on mõjutatud Ettevõtte poolt omatud kinnisvara rentivate ettevõtete majandustegevus, mis võib kaudselt mõjutada Ettevõtte majandustulemusi. Aruande koostamise seisuga on ilmingud COVID-19 puhangu stabiliseerumisest, kuid viirusest tingitud majandusseisaku mõju ning ulatust Grupi majandustulemustele on veel raske hinnata. Juhatuse parim hinnang näeb ette, et olukorras kus viiruse puhang ning sellest tingitud majandusseisak oluliselt ei süvene, siis tulenevalt Grupi poolt omatud kinnisvara rentivate ettevõtete tegevusvaldkonnast, on nende asjaolude mõju Grupi majandustulemustele mõõdukas.

Olulised sündmused

Jättes kõrvale COVID-19 puhangu, ei toimunud aruandeperioodil Ettevõttes ega Grupis olulisi sündmusi ega muudatusi. Samuti ei toimunud aruandeperioodil muudatusi ega suuremaid sündmusi logistikakeskuses või selle rentnikes.

Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeperioodil ja järgmisel perioodil ette nähtud ei ole. Samuti ei ole kontsern võtnud kohustusi ega andnud välja garantiisid, mis võiksid oluliselt mõjutada järgmiste perioodide tulemusi.

Aruandeperioodi lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

2020. a. esimese kvartali finantsülevaade

Ettevõttele laekus neto renditulu 2020. a. esimeses kvartalis 327 570 eurot, võrreldav 2019. a. esimese kvartaliga, mil Ettevõttele laekus neto renditulu 325 225 eurot.

Ettevõtte ärikasumi tulem 2020. a. esimeses kvartalis oli 253 301 eurot, mis on 4,6% vähem võrreldes 2019. a. esimese kvartaliga, mil Ettevõtte ärikasumi tulem oli 265 655 eurot. Madalam ärikasum aruandlusperioodil on tingitud kõrgematest tegevuskuludest.

Ettevõtte puhaskasum 2019. a. esimeses kvartalis oli 83 045 eurot, mis on võrreldav 2019. a. esimese kvartaliga, mil Ettevõtte puhaskasum oli 82 907 eurot.

 

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD BILANSS

eurodes

  31.03.2020   31.03.2019  
         
Raha 276 921   205 245  
Nõuded ja ettemaksed 148 438   18 253  
Käibevara kokku 425 359   223 498  
         
Kinnisvarainvesteeringud 15 750 000   15 700 000  
Materiaalne põhivara 12 210   19 401  
Firmaväärtus 800 513   1 013 981  
Põhivara kokku 16 562 723   16 733 382  
         
VARAD KOKKU 16 988 082   16 956 880  
         
Lühiajalised laenukohustised 460 000   460 000  
Võlad ja ettemaksed 176 074   120 818  
Lühiajalised kohustised kokku 636 074   580 818  
         
Pikaajalised laenukohustised 12 770 185   13 230 183  
Pikaajalised eraldised 2 304 861   2 213 732  
Pikaajalised kohustised kokku 15 075 046   15 443 915  
         
KOHUSTISED KOKKU 15 711 120   16 024 733  
         
Osakapital 2 500   2 500  
Jaotamata kasum 1 274 462   929 647  
OMAKAPITAL KOKKU 1 276 962   932 147  
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 16 988 082   16 956 880  

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

eurodes

                                2020 1 kvartal   2019 1 kvartal  
                                       
Müügitulud                               327 570   325 225  
                                       
Mitmesugused tegevuskulud                             -18 982   -3 641  
Tööjõu kulud                             -81   -84  
Põhivara kulum                             -55 206   -55 845  
Ärikasum                               253 301   265 655  
                                       
Finantstulud (-kulud)                             -139 177   -139 993  
                                       
Kasum enne tulumaksustamist                             114 124   125 662  
Tulumaks                               -31 079   -42 755  
Aruandeaasta puhaskasum                             83 045   82 907  
                                       
sh. emaettevõtte omanike osa puhaskasumist                             83 045   82 907  

 

         Siim Sild
         Managing Director
         +372 5626 0107
         siim.sild@unitedpartners.ee


K53 cons. vahearuanne 31.03.2020 EE.pdf