Paskelbta: 2020-05-04 16:35:00 CEST
LITGRID AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. gegužės 25 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 229 salėje, Viršuliškių skg. 99B, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2020 m. gegužės 25 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2020 m. gegužės 25 d. 9.55 val.

Atsižvelgiant į tikimybę, kad 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną – primygtinai kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti Susirinkimo dienotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Plačiau apie akcininkų teises ir pareigas pateikiama šio pranešimo apačioje.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2020 m. gegužės 18 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

  1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. gegužės 4 d. valdybos sprendimui Nr. 1 (protokolo Nr. 8)

Siūlomas sprendimas:

1.1.              Pritarti Harmony Link jungties projekto įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutarties (IPCA) su PSE S.A. sudarymui šiomis esminėmis sandorio sąlygomis:

1.1.1.          Sutarties  šalys - Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius – LITGRID AB ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatorius – PSE S.A.

1.1.2.          Sutarties objektas - LITGRID AB ir PSE S.A. bendradarbiavimo Harmony Link jungties projekto įgyvendinimo etape sąlygos ir reikalavimai.

1.1.3.          Šalių įsipareigojimai - LITGRID AB atsako už HVDC kabelio rangos darbų pirkimą, rangovo atrinkimą, rangos sutarties (dvišalės) pasirašymą ir įgyvendinimą. PSE S.A. atsako už HVDC keitiklių stočių Lietuvoje ir Lenkijoje rangos darbų pirkimą, rangovo atrinkimą, rangos sutarties (dvišalės) pasirašymą ir įgyvendinimą. LITGRID AB ir PSE S.A. kartu perka projekto inžinieriaus paslaugas ir sudaro trišalę paslaugų sutartį dėl projekto rangos darbų priežiūros.

1.1.4.          Projekto finansavimas - LITGRID AB ir PSE S.A. projekto investicijų dalys – po 50%. Projektas finansuojamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis ir perdavimo sistemos operatorių nuosavomis/skolintomis lėšomis. PSE S.A. šalių sutarimu skiriama EITP paramos koordinatoriumi. Sprendimus dėl investavimo šalys priima iki 2021m. gegužės 31 d.

1.1.5.          Projekto kaštų pasidalijimas tarp šalių - HVDC keitiklių stočių įrengimo kaštai: LITGRID AB dengia 100% keitiklių stoties Lietuvoje įrengimo kaštų, PSE S.A. – 100% keitiklių stoties Lenkijoje įrengimo kaštų. HVDC kabelio įrengimo kaštai: LITGRID AB dengia 100% kabelio Lietuvos sausumos dalies įrengimo kaštų, PSE S.A. – 100% kabelio Lenkijos sausumos dalies įrengimo kaštų, kabelio jūrinės dalies įrengimo kaštai dalinami lygiomis dalimis – po 50%.

1.1.6.          Harmony Link jungties nuosavybė - LITGRID AB nuosavybės teise valdo HVDC keitiklių stotį Lietuvoje ir 50% HVDC kabelio (pagal projekto eigoje nustatytą tašką). PSE S.A. nuosavybės teise valdo HVDC keitiklių stotį Lenkijoje ir 50% HVDC kabelio (pagal projekto eigoje nustatytą tašką).

1.1.7.          Nuosavybės perleidimas - PSE S.A. perleidžia LITGRID AB nuosavybę į HVDC keitiklių stotį Lietuvoje, o LITGRID AB perleidžia PSE S.A. nuosavybę į 50% HVDC kabelio iki atitinkamų objektų (įrenginių) paleidimo ir derinimo darbų pradžios. Atsiskaitymas tarp šalių yra būtinoji nuosavybės perleidimo sąlyga.

1.1.8.          Techniniai parametrai - LITGRID AB ir PSE S.A. bendru sutarimu tvirtina Harmony Link jungties projektinius sprendinius ir techninius parametrus. Šalys sudaro sąlygas viena kitai (ir jų techniniams konsultantams) dalyvauti visuose projektavimo, gamybos, statybos, bandymų, paleidimo ir derinimo darbų etapuose.

1.1.9.          Teisės į žemę, leidimai ir kabelio sankirtos - LITGRID AB užsitikrina teises į žemę ir gauna reikalingus leidimus Lietuvos teritorijoje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje. PSE S.A. užsitikrina teises į žemę ir gauna reikalingus leidimus Lenkijos teritorijoje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje. Už leidimų Švedijos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje gavimą kartu atsako LITGRID AB ir PSE S.A. (LITGRID AB koordinuoja šalių veiksmus). Kabelio sankirtos sutarčių sudarymą užtikrina LITGRID AB; sutartys dėl PSE S.A. nuosavybės dalyje esančių sankirtų perleidžiamos PSE S.A. kartu su kabelio nuosavybės dalimi. Leidimų gavimas ir (ar) kabelio sankirtos sutarčių rengimas gali būti deleguojamas rangovams Ir (ar) kitiems šalių pasitelktiems konsultantams.

1.1.10.        Projekto valdymas - Einamiesiems klausimams spręsti šalys paskiria projekto vadovus, aukštesniojo lygio sprendimus priima valdymo komitetas, o esminių nesutarimų atvejus sprendžia bendrovių vadovai.

1.1.11.         Šalių atsakomybė - Šalys atsako viena prieš kitą tik už tiesioginius nuostolius (išskyrus tyčios ir didelio neatsargumo atvejus). Maksimali šalių atsakomybė ribojama 10% viso projekto vertės, t.y. 68 mln. Eurų. Delspinigiai (netesybos) numatomi tik už vėluojančius mokėjimus.

1.1.12.         Sutarties galiojimas - Sutartis visa apimtimi įsigalioja tik abiem šalims priėmus sprendimus dėl investavimo (numatomas sprendimų priėmimas iki 2021 m. gegužės 31 d.). Bent vienai iš šalių nepriėmus sprendimo dėl investavimo, sutartis netenka galios ir projektas nutraukiamas šalims netaikant jokių papildomų atsakomybės priemonių. Sutartis galioja iki Harmony Link jungties eksploatavimo pradžios.

1.1.13.        Kitos esminės sąlygos - Sutarčiai taikoma teisė – Lenkijos Respublikos. Šalių ginčų sprendimas – Stokholmo prekybos rūmų komerciniame arbitraže.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, 202 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu. Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo paskelbimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja karantinas (ir nėra galimybių numatyti ar jo galiojimas nebus pratęstas) – kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės internetiniame puslapyje skiltyje „Investuotojams“ pateikiama informacija.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu Viršuliškių skg. 99B, Vilnius ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 22 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 22 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Pridedama:

1. Bendrasis balsavimo biuletenis.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedas


priedas VAS balsavimo biuletenis LT.docx