Paskelbta: 2020-04-30 18:35:00 CEST
Ignitis gamyba
Tarpinė informacija

„Ignitis gamybos“ 2020 m. sausio–kovo mėn. rezultatai: išaugę gamybos kiekiai ir pasiruošimas svarbiems projektams

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

„Ignitis gamyba“ pirmąjį 2020 m. ketvirtį pastebimai didino gamybos apimtis ir aktyviai ruošėsi svarbiems projektams.

Bendrovė 2020 m. pradėjo nuo skambių naujienų žaliosios energetikos srityje – buvo pasirašyta sutartis dėl naujos 3 MW saulės jėgainės įrengimo Obeniuose, Elektrėnų savivaldybėje. Taip bus išplėstas 1 MW saulės parkas, pradėsiantis veikti gegužės pradžioje ir suteiksiantis galimybę Lietuvos gyventojams patiems savo butams ar namams gaminti elektros energiją.

Metų pradžioje gerokai pasistūmėta ir įgyvendinant kitus projektus. Vasario mėn. visuomenei paskelbta, kad jau šią vasarą Elektrėnų komplekse prasidės dviejų nebenaudojamų kaminų demontavimo darbai. Tai bus unikalus projektas – Bendrovės žiniomis, Baltijos šalyse tokiame aukštyje griovimų  darbų iki šiol niekas nėra atlikę. Planuojama, kad šių kaminų griovimo darbai bus baigti iki 2021 m. rudens.

„Metų pradžia nežadėjo tokių pokyčių, kurie įvyko kovo viduryje, Lietuvoje paskelbus karantiną. Tačiau esame strateginė įmonė, todėl dar prieš šalyje paskelbiant karantiną, ėmėmės visų įmanomų prevencinių priemonių siekdami apsaugoti savo darbuotojus. Puikiai suprantame, kad įrenginius valdantys specialistai yra būtinoji grandis mūsų strateginių paslaugų užtikrinimui“, – teigia „Ignitis gamybos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

70 proc. Bendrovės darbuotojų negali dirbti per nuotolį, jie reikalingi įmonės objektuose, todėl buvo būtina jiems sudaryti sąlygas saugiai dirbti savo darbą. Gamybos objektų kertinėse pareigybėse dirba apie 150 darbuotojų, daugiausiai – Elektrėnų komplekso, Kruonio HAE bei Kauno HE eksploatacijos ir techninės priežiūros komandose. Todėl dar prieš karantiną buvo įvertintos kritinių funkcijų pamainumo galimybės ir išsiaiškinta, kurie darbuotojai prireikus gali aptarnauti skirtingas elektrines. Siekiant apsaugoti darbuotojus, buvo izoliuoti operatyviniai pultai, kad į juos galėtų patekti tik juose dirbantys asmenys, o komandos izoliuotos vienos nuo kitų. Atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją, yra numatyti ir parengti keli vienas iš kito besivystantys patikimą elektrinių darbą užtikrinti turintys scenarijai.

R. Kalvaitis pabrėžia, kad šiuo metu kylančios krizės nei masto, nei pasekmių dar negalima galutinai įvertinti, tačiau iki šiol tai Bendrovės veiklos nesutrikdė ir nėra nustatyta grėsmių verslo tęstinumui.

Bendrovės valdo­mose elektrinėse per 2020 m. sausį–kovą pagaminta ir par­duota 79,3 proc. daugiau elektros energijos nei 2019 m. sausį–kovą. Didžiąja dalimi toks rezultatas yra efektyvaus Kruonio HAE galimybių išnaudojimo nuopelnas – per pirmą metų ketvirtį par­duota 3 kartus daugiau Kruonio HAE pagamintos elektros energijos.

Prie geresnių gamybos rezultatų prisidėjo ir Elektrėnų kompleksas, kuriame per 2020 m. sausį–kovą paga­minta apie 6 kartus daugiau elektros energijos negu 2019 m. sausį–kovą. Tokiam rezultatui daugiausiai įtakos turėjo susidariusios palankesnės rinkos sąlygos efektyviam kombinuotojo ciklo bloko veikimui.

Kadangi žiema vėl buvo ganėtinai šilta, antrus metus iš eilės pirmą metų ketvirtį fiksuojami mažėjantys Kauno A. Brazausko HE gamybos rodikliai. Metų pradžioje sniego beveik nebuvo, tad didesnio potvynio nekilo ir per 2020 m. sausio–kovo mėn. Kauno A. Brazausko HE pagamino ketvirtadaliu mažiau elektros energijos, negu 2019 m. sausį–kovą. 

Apžvelgiant Bendrovės finansinius rezultatus, nors pajamos mažėjo, pelningumo rodikliai, atmetus vienkartinius veiksnius, išliko gana stabilūs. Koreguota EBITDA 2020 m. sausio–kovo mėn. siekė 14,1 mln. eurų ir, lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, mažėjo 2,9 proc. Mažesnes gamybos apimtis Kauno A. Brazausko HE, 2019 m. rezultatus gerinusius vienkartinius mazuto ir metalo laužo pardavimus beveik kompensavo efektyvus Kruonio HAE panaudojimas.

Be to, pirmo 2020 m. ketvirčio pabaigoje smulkiuosius Bendrovės akcininkus pasiekė svarbi žinia apie pradėtas supirkti „Ignitis gamybos“ akcijas – tai reikšmingas žingsnis „Ignitis grupei“ įgyvendinant Bendrovės delistingavimo projektą.

„Ignitis gamybos“ 2020 metų 3 mėnesių esminiai rodikliai*:

  • Bendrovės pajamos pagal sutartis su klientais 2020 m. sausio-kovo mėn. sudarė 31,8 mln. eurų ir, lyginant su 2019 m. sausio–kovo mėn., sumažėjo 11,7 proc. Tam daugiausiai įtakos turėjo ženkliai kritusios elektros energijos rinkos kainos.
  • Bendrovės veiklos palaikymo sąnaudos 2020 m. sausio–kovo mėn. sudarė 5,1 mln. eurų ir buvo 4,4 proc. arba 0,2 mln. eurų mažesnės lyginant su 2019 m. sausio–kovo mėn. daugiausia dėl mažesnių remonto ir priežiūros bei Elektrėnų komplekso demontavimo projektų sąnaudų.Bendrovės koreguota EBITDA** išliko santykinai stabili – mažesnes gamybos apimtis Kauno A. Brazausko HE, 2019 m. rezultatus gerinusius mazuto ir metalo laužo pardavimus beveik kompensavo efektyvus Kruonio HAE panaudojimas. Koreguota EBITDA mažėjo 2,9 proc. lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, ir siekė 14,1 mln. eurų.
  • Bendrovės grynasis pelnas 2020 sausio–kovo mėn. sudarė 7,3 mln. eurų. ir buvo 61 proc. mažesnis negu 2019 m. sausio – kovo mėn. (18,6 mln. eurų), kai pelną reikšmingai paveikė vienkartiniai veiksniai. 
  • Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 2020 m. sausio–kovo mėn. sudarė 0,3 mln. eurų, o 2019 m. sausio–kovo mėn. – 0,1 mln. eurų.

* Bendrovės 2019 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m.

** Bendrovės koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt

Priedas


GEN 2020 Q1 LT.pdf