Paskelbta: 2020-04-30 16:50:49 CEST
AUGA group, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 30 d., sprendimai

2020 m. balandžio 30 d.  įvyko AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 175 869 880 akcijų, kurios suteikia 175 869 880 balsų (t. y. 77,33% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

  1. Bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Sprendimas:

Išklausyta.

  1. Bendrovės 2019 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2019 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

  1. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 7 586 288 Eur., tokia tvarka:

Eil. Nr.RodikliaiSuma, Eur
1.  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2019 m. gruodžio 31 d.  8 733 304
2.  Grynasis finansinis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)(1 394 016)
3.  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  - 
4.  Akcijų opcionų darbuotojams sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje247 000
5.  Akcininkų įnašai nuostoliams dengti  - 
6.  Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis  - 
7.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)  7 586 288
8.  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą  - 
9.  Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti  885 000
10.  Pelno paskirstymas į kitus rezervus  - 
11.  Pelnas, skiriamas dividendams mokėti  - 
12.  Pelnas, skiriamas tantjemoms  - 
13.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)  6 701 288
  1. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2020 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.

Sprendimas:

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2020 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 54 000 (penkiasdešimt keturi tūkstančiai) Eur. be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.

  1. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti naują Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių redakciją pagal pridedamą projektą.

  1. Bendrovės vadovybės atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės vadovybės atlygio politiką pagal pridedamą projektą.

  1. Bendrovės veiklos strategijos ir informacijos apie jos įgyvendinimą pateikimas.

Sprendimas:

Išklausyta.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

Priedai


Atlygio politika.pdf
AUGA Group, AB audituotos metinės FA už 2019 m..pdf
AUGA Strategija.pdf
Akcijų suteikimo taisyklės.pdf
Atsakingų asmenų patvirtinimas.pdf