Avaldatud: 2020-04-30 15:25:07 CEST
UPP Olaines
Majandusaasta aruanne

UPP Olaines OÜ 2019. majandusaasta auditeeritud aruanne

TEGEVUSARUANNE

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (edaspidi ‘Ettevõte’, ja koos tütarettevõtetega ‘Grupp’) asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Olaines Logistics Park asukoht on Läti, Šarlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439. Ettevõte asutati 24.08.2017 ning Ettevõttel puudus majanduslik tegevus kuni 15.12.2017, kui omandati Olaines Logistics Parki külmladu.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõte on loodud ainult Olaines Logistics Parki finantseerimiseks, omandamiseks ja haldamiseks, seetõttu strateegilisi muutusi ettevõtte äritegevuses ei ole planeeritud.

Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest, kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju ettevõtte väljavaadetele selle aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool ettevõtte regulaarset äritegevust.

UPP Olaines OÜ on jätkuvalt tegutsev.

COVID-19 mõju Ettevõtte majandustegevusele

2020. aasta alguses üle maailma levima hakanud ning 2020. a. märtsis globaalse majandusseisaku põhjustanud koroonaviirus jõudis ka Baltimaadesse, põhjustades siin riigipiiride sulgemised välisriikide kodanikele, koolide sulgemised ning esmatarbekaupade ostupaanika. Pandeemiast põhjustatud majandusseisaku tagajärgede ulatuslikus on ebaselge, kuid need on kindlasti tõsised.

Ettevõte majandustegevust viiruse puhang otseselt ei ole mõjutanud. Viiruse puhangust on mõjutatud Ettevõtte poolt omatud kinnisvara rentivate ettevõtete majandustegevus, mis võib kaudselt mõjutada Ettevõtte majandustulemusi. Aruande koostamise seisuga on ilmingud COVID-19 puhangu stabiliseerumisest, kuid viirusest tingitud majandusseisaku mõju ning ulatust Grupi majandustulemustele on veel raske hinnata. Juhatuse parim hinnang näeb ette, et olukorras kus viiruse puhang ning sellest tingitud majandusseisak oluliselt ei süvene, siis tulenevalt Ettevõtte poolt omatud kinnisvara rentivate ettevõtete tegevusvaldkonnast, on nende asjaolude mõju Grupi majandustulemustele mõõdukas.

Juhatuse tegevusaruanne

Üldhalduskulud olid kokku 71 123 EUR, mis moodustavad 2,7% neto renditulust.

31.12.2019 seisuga moodustasid ettevõtte varad kokku 31 675 413 eurot, sh õiglases väärtuses kinnisvarainvesteering, mis moodustas 97.6% varadest. 31.12.2019 seisuga oli ettevõtte netovõlg 24 982 851 eurot. Netovõlg on arvutatud järgnevalt: ettevõtte kogulaenust on lahutatud raha ning raha ja ekvivalendid, ning seejärel on lahutatud sellest United Partners Property OÜ antud allutatud laen.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste perioodil 01.01.2019 – 31.12.2019 ei toimunud.

Majandusaasta finantsülevaade

Grupis arvestati 2019. a. neto renditulu kokku 2 589 379 eurot. Perioodil 24.08.2017 – 31.12. 2018. a. arvestati Grupis neto renditulu kokku 2 607 869 eurot. Aruandeperioodide võrldluses majandusaastal toimunud neto rendivoo kasv on tingitud indekseerimisest ning efektiivsemast äritegevusest.

Grupi ärikasum 2019. a. oli kokku 2 649 256 eurot. Perioodil 24.08.2017 – 31.12. 2018. a. oli Grupi ärikasum 2 651 520 eurot. Aruandeperioodide võrdluses majandusaasta ärikasumi kasv on tingitud sellest, et 2019. a. puudusid tehinguga seotud ühekordse loomuga kulud ning Grupp on oma äritegevuses efektiivsem.

2019. majandusaastal Grupp suurendas oma puhaskasumi 1 399 103 euroni, võrreldes perioodi 24.08.2017 – 31.12. 2018. a. puhaskasumiga 967 219 eurot. 2019. a. puhaskasumi kasv on tingitud sellest, et 2019. a. puudusid suuremad ühekordse loomuga kulud ja tulud, Grupp teenis esimest korda aruandeperioodi jooksul intressiswap’ilt tulu ning lisaks on Grupp oma äritegevuses efektiivsem.

Grupp kasutas sõltumatu atesteeritud hindaja teenust, et aruandekuupäeva seisuga kajastada Olaines Logistics Park kinnisvara õiglases väärtuses ning sellest tulenevalt kajastati aruandlusperioodi vältel kinnisvara ümberhindlusest kasumit summas 147 000 eurot.

31.12.2019 seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

Majandusaasta finantsilised võtmenäitajad

(eurodes)  31.12.201924.08.2017-
31.12.2018
Neto renditulu2 589 3792 607 869
Ärikasum2 649 2562 651 520
Perioodi kasum1 399 103967 219


(eurodes)  31.12.201931.12.2018
Kinnisvarainvesteering30 909 00030 762 000
Intressikandvad laenud28 492 62529 656 633
Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta25 544 32526 608 333


(eurodes)31.12.201924.08.2017-
31.12.2018
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)54,0%37,1%
ROA (Puhaskasum / Keskmised varad)4,4%6,1%
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed, va omanikulaenu põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed)1,31,3
    

Vastavus võlakirjatingimustega

Vastavalt UPP Olaines OÜ võlakirjade tingimuste punktile 3.5.3 ning 3.5.4 kinnitab juhtkond, et UPP Olaines OÜ DSCR on perioodil 01.01.2019 – 31.12.2019 suurem või võrdne 1,1’ga ning perioodil 01.01.2019 – 31.12.2019 pole aset leidnud erakorralist varajase lunastuse sündmust.

Juhatus, nõukogu ning auditikomitee

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Ettevõttes ei ole peale juhatuse ning nõukoguliikmete töötajaid.

2020. aastal moodustas UPP Olaines OÜ auditikomitee, ning see koosneb kolmest liikmest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Marko Tali

UPP Olaines OÜ juhatuse esimees

30.04.2020, Tallinn


KONSOLIDEERITUD UPP OLAINES OÜ RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(eurodes)Lisa 31.12.201924.08.2017-
31.12.2018
Neto renditulu62 589 3792 607 869
Neto renditulu 2 589 3792 607 869
    
Üldhalduskulud7  (71 123)(221 480)
Kasum / (kahjum) kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest12147 000 362 000
Muud tulud / (kulud)   (16 000)(96 869)
Ärikasum   2 649 256 2 651 520
    
Finantstulud / (kulud)8  (1 250 103)(1 720 477)
Kasum enne tulumaksu   1 399 153 931 043
Tulumaks9  (50) 36 176
Aruandeperioodi kasum 1 399 103 967 219
    
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 399 103 967 219


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(eurodes)Lisa31.12.201931.12.2018
Raha ja raha ekvivalendid10561 474426 691
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded11204 939300 576
Käibevara kokku 766 413727 267
    
Kinnisvarainvesteering1230 909 00030 762 000
Põhivara kokku 30 909 00030 762 000
VARAD KOKKU 31 675 41331 489 267
    
Võlad tarnijatele ja muud võlad13358 762446 036
Tuletisinstrumendid16455 204416 879
Laenukohustised151 064 0001 064 004
Lühiajalised kohustised 1 877 9661 926 919
    
Laenukohustised1527 428 62528 592 629
Pikaajalised kohustised 27 428 62528 592 629
KOHUSTISED KOKKU 29 306 59130 519 548
    
Osakapital142 5002 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 967 2190
Aruandeaasta kasum 1 399 103967 219
OMAKAPITAL KOKKU 2 368 822969 719
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 675 41331 489 267


Lisainformatsioon:

Siim Sild

Managing Director

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee

UNITED PARTNERS

Managing Director

Manus


UPPO 2019 konsolideeritud aruanne EST.pdf