Paskelbta: 2020-04-30 13:33:45 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Metinė informacija

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 metų metinės informacijos

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023. 

2020 m. balandžio 30 d. visuotinis ESO akcininkų susirinkimas pritarė Bendrovės 2019 m. metiniam pranešimui ir patvirtino 2019 m. auditoriaus UAB „Ernst&Young Baltic” audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Pranešimas apie Bendrovės 2019 m. veiklos rezultatus:

Skelbiami ESO 2019 metų audituoti veiklos rezultatai

Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Ignitis grupė“ valdoma bendrovė ESO skelbia bendrovės „Ernst & Young Baltic“, UAB audituotą ESO 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Skelbiami rezultatai nesiskiria nuo tarpiniame pranešime atskleistų rezultatų.

2019 metais ESO užbaigė veiklos gryninimą bei svariai pasistūmėjo tinklo išmanizacijos linkme. 2019 m. sausio mėn. patvirtinta Bendrovės strategija iki 2030 m., liepos mėn. – atnaujintas ir viešai paskelbtas  Bendrovės 10 metų investicijų planas, rugsėjo mėn. - atnaujinta ESO klientų savitarnos sistema, metų pabaigai pilna apimtimi pasirengta perėjimui prie nuotolinio klientų aptarnavimo.  2019 m. Bendrovė atsisakė atskirų komercinių paslaugų teikimo, savo veiklą sutelkdama į skirstomojo tinklo - infrastruktūros operatoriaus funkcijas, įgyvendintos priemonės efektyvesniam tiek naujų, tiek gaminančių vartotojų prijungimui prie skirstomojo tinklo. Tinklo išmanizacijos srityje suderintos išmaniųjų skaitiklių diegimo Lietuvoje programos investicijos bei pradėtos įsigijimo procedūros, įdiegti pirmieji duomenų mainų platformos (Data Hub) funkcionalumai.

Per 2019 m. ESO uždirbo 180,5 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA) – 11,9% daugiau nei prieš metus, kai šis rodiklis buvo 161,3 mln. eurų. Tokį rodiklio pokytį lėmė efektyvinama Bendrovės veikla ir auganti reguliuojamo turto bazė.

Neigiami bei didelio poveikio klimato reiškiniai lėmė reikšmingas „force majeure“ apimtis, su atitinkamu neigiamu efektu elektros energijos skirstymo tinklo patikimumo lygiui: per 2019 m. 12 mėn. laikotarpį atsijungimai dėl „force majeure“ sudarė 18,06 min. SAIDI, kai 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo 7,75 min. Esminį efektą rodiklio pablogėjimui turėjo nepalankios orų sąlygos pirmaisiais 2019 m. mėnesiais. Tačiau per 2019 m. vidutinė gedimo šalinimo trukmė sutrumpėjo 10-čia min. - iki 1 val. 26 min., lyginant su 2018 m. rodikliu - 1 val. 36 min.  

„2019-ais metai Bendrovės dėmesys buvo nukreiptas  į kertinius ESO veiklos aspektus – skirstymo veiklą, tinklo išmanizaciją, jo patikimumą. Atnaujinus ESO 2030 strategiją, ėmėmės nuoseklaus darbo: pagal nustatytą planą vykdome investicijas į tinklo patikimumą ir išmanizaciją: įgyvendiname išmaniųjų skaitiklių diegimo šalyje programą, kuriame Data Hub platformą, atnaujinome ESO klientų savitarnos sistemą, pagerinome nuotolinį klientų aptarnavimą, kryptingai dirbome įgyvendindami veiksmus leidusius greičiau ir paprasčiau prijungti gaminančius vartotojus. Džiaugiamės „Transparency International“ Lietuvos skyriaus įvertintu ESO veiklos skaidrumu bei Pasaulio banko tyrime „Doing Business 2020“ įvertintu prisijungimo prie elektros tinklų rodiklio gerėjimu, kilstelėjusiu visos šalies vertinimą pasaulio verslo bendruomenės akyse,“ - sako ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

Atsižvelgdama į tarptautinę skirstomųjų tinklų operatorių apskaitos praktiką ir siekiant geresnio Bendrovės finansinių rezultatų palyginamumo su kitomis panašaus veiklos pobūdžio tarptautinėmis įmonėmis, atliktas apskaitos politikos pakeitimas. Apskaitos politikos pokyčiai susiję su 15-ojo TFAS (Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto) taikymu: (1) viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) pajamas sudengiant su atitinkamomis sąnaudomis (anksčiau VIAP pajamos ir sąnaudos buvo apskaitomos atskirai) bei (2) naujų klientų prijungimo pajamų pripažinimą išdėliojant per sukurtos infrastruktūros naudingo tarnavimo laikotarpį (anksčiau gamtinių dujų segmente bei elektros energijos segmente nuo 2018 m. spalio 1 d. pajamos buvo pripažįstamos įvykdžius prijungimo paslaugos įsipareigojimus). Apskaitos politikos  pokyčiai įgyvendinti retrospektyviai, t.y. koreguojant palyginamąją 2018 m. finansinę informaciją. Įgyvendinti apskaitos politikos pokyčiai įtakos Bendrovės pinigų srautams neturėjo, o 2018 m. pajamos sumažėjo 140,6 mln. eurų, grynasis pelnas – 10,4 mln. eurų. Detali informacija apie įgyvendintus apskaitos politikos pokyčius bei jų įtaką atskiriems finansinės būklės bei pelno nuostolių ir bendrųjų pajamų ataskaitų straipsniams pateikiama Bendrovės finansinių ataskaitų 4 pastaboje.

Pagrindiniai audituoti finansiniai ir veiklos rodikliai:

  • ESO pajamos 2019 m. siekė 418,9 mln. eurų arba 13,4% mažiau nei 2018 m., kai jos sudarė 483,4 mln. eurų. Eliminavus nuo 2018 m. spalio mėn. nebevykdomos visuomeninio tiekimo veiklos įtaką, 2019 m. pajamos būtų 2,3 % didesnės už 2018 m. pajamas, kai jos siektų 409,6 mln. eurų. Pagrindinis ESO pajamų šaltinis – elektros energijos persiuntimas. 2019 m. elektros energijos persiuntimo pajamos sudarė 78% proc. Bendrovės pajamų. Dujų skirstymo pajamos siekė 8 % nuo visų pajamų.
  • Elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos per 2019 m. 12 mėn. siekė 186,1 mln. eurų ir buvo 34,1 % mažesnės nei atitinkamu laiku 2018 metais. Tam didžiausią įtaką turėjo nuo 2018 m. spalio 1 d. parduota elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla. Bendrovės veiklos sąnaudos didėjo 9,4% daugiausia dėl remonto ir techninės priežiūros sąnaudų, kurių augimą sąlygojo siekis atsverti sumažėjusias investicijas į elektros skirstymo tinklo atnaujinimą bei modernizavimą.
  • 2019 m. ESO grynasis pelnas siekė 34,3 mln. eurų, kai 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo 5,3 mln. eurų. Grynojo pelno didėjimą lėmė sumažėjusios elektros energijos ir gamtinių dujų įsigijimo bei susijusių paslaugų sąnaudos dėl nuo 2018 m. spalio 1 d. nebevykdomos elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos.
  • 2019 m. ESO uždirbo 180,5 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguotas EBITDA*) – 11,9 % daugiau nei tuo pat metu 2018 metais, kai šis rodiklis buvo 161,3 mln. eurų
  • Per 2019 m. ESO investicijos į elektros ir gamtinių dujų skirstomuosius tinklus siekė 181,2 mln. eurų ir atitiko suplanuotą 2019 metams investicijų apimtį, numatytą ESO 10 m. investicijų plane (jame per 10 m. numatyta investicijų apimtis sudaro 1,83 mlrd. eurų).
  • Į elektros skirstomojo tinklo plėtrą 2019 m. ESO investavo 79,1 mln. eurų – 5,5 proc. mažiau nei 2018 m. Siekiant išlaikyti stabilų Bendrovės skolos lygį išsilaikant aukštam naujų vartotojų prijungimo poreikiui, Bendrovė į tinklo atnaujinimo projektus investavo mažesne apimtimi nei ankstesniais laikotarpiais, kaip tai ir numatyta 2019 m. liepos mėn. patvirtintame 10 metų investicijų plane.
  • 2019 m. vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) vienam vartotojui siekė 91,8 min. ir, lyginant su 2018 m. pailgėjo 10,4 min. (2018 m. SAIDI sudarė 81,4 min.). Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka per 2019 m. siekė 1,31 karto t.y. 0,17 karto daugiau nei 2018 m., kai šis rodiklis siekė 1,14 karto. Patikimam elektros energijos tiekimui didžiausią įtaką darė ypač nepalankios orų sąlygos pirmaisiais 2019 m. mėnesiais, klimato pokyčių paveiktos orų permainos kitais metų mėnesiais.

*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.


Daugiau informacijos: „Energijos skirstymo operatorius“ atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas,  +370 617 51616, tomas.kavaliauskas@eso.lt Priedas


Audituotas ESO metinis pranešimas ir finansinė informacija 2019.pdf