Paskelbta: 2020-04-30 11:35:00 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl eilinio visuotinio AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimo sprendimų

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023. 

2020 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai: 

1. Dėl pritarimo 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

„Pritarti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 metų metiniam pranešimui (pridedama)“. 

2. Dėl audituoto 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„Patvirtinti audituotą 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“. 

3. Dėl 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius) (pridedama)“. 

4. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlygio politikos patvirtinimo.

„Patvirtinti UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės aukščiausio lygmens vadovų atlygio gaires (pridedama) ir UAB „Ignitis grupė“ atlygio politiką (pridedama) in corpore kaip AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlygio politiką pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 373 straipsnio 1 dalį sudarančius dokumentus.“ 

Bendrovė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2020 m. gegužės 15 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d., yra 2020 m. gegužės 14 d. 

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt ir Bendrovės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 24, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

 

Papildoma informacija: atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tel. +370 617 51616


 

Priedai


3 priedas_uab ignitis grupė įmonių grupės atlygio politika.pdf
1 priedas_audituotas eso metinis pranešimas ir finansinė informacija 2019.pdf
2019 tarpinis pranesimas 2.pdf
2 priedas_2019 m. eso pn paskirstymo projektas.pdf
4 priedas_vadovų atlygio gairės.pdf