Paskelbta: 2020-04-30 11:35:00 CEST
Ignitis gamyba
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl eilinio visuotinio AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo sprendimų

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

2020 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl pritarimo 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ metiniam pranešimui.
„Pritarti AB „Ignitis gamyba“ 2019 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.

2. Dėl audituoto 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
„Patvirtinti audituotą 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

3. Dėl 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
„Paskirstyti 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ pelną (nuostolius) (pridedama)“.

4. Dėl AB „Ignitis gamyba“ atlygio politikos patvirtinimo.
„Patvirtinti UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės aukščiausio lygmens vadovų atlygio gaires (pridedama) ir UAB „Ignitis grupė“ atlygio politiką (pridedama) in corpore kaip AB „Ignitis gamyba“ atlygio politiką pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 373 straipsnio 1 dalį sudarančius dokumentus.“

Bendrovė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2020 m. gegužės 15 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d., yra 2020 m. gegužės 14 d.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt ir Bendrovės patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt

Priedai


2 priedas_Pelno paskirstymo projektas_2019.pdf
3 priedas_UAB Ignitis grupė įmonių grupės Atlygio politika.pdf
1 priedas_Ignitis gamyba_2019 m. pranesimas ir finansine informacija.pdf
4 priedas_Vadovų atlygio gairės.pdf