Paskelbta: 2020-04-29 13:16:19 CEST
AB "Panevėžio statybos trestas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai

 2020 m. balandžio 29 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ eilinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai: 

1. Audito išvados dėl 2019 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
Su informacija akcininkai susipažino.

2. Bendrovės 2019 m. metinis pranešimas.
Su informacija akcininkai susipažino.

3. Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtintos 2019 metų AB “Panevėžio statybos trestas” metinės konsoliduotos  ir atskiros finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtintas AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 26 656 711 EUR;
Išmokėti dividendai –   0  EUR;
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  - 590 332 EUR;
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 133 420 EUR;
Pervedimai iš rezervų  -  745 069 EUR;
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)  -  0 EUR;
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso  -  28 125 532 EUR;
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  -    0 EUR;
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti  -  0 EUR;
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  -    0 EUR;
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti  -   490 500  EUR;
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  -   118 065 EUR;
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus  -  27 516 967 EUR.

Dividendams paskirti  0,03 EUR vienai paprastajai AB „Panevėžio statybos trestas” 0,29 eurų nominalios vertės akcijai.

5. Audito komiteto narių rinkimas.
Į audito komitetą rinkti šie nariai:
-       Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),
-       Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
-       Eglę Grabauskienę.

6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.
Patvirtinta AB „Panevėžio statybos trestas“ aukščiausio ir vidutinio lygmens vadovų atlygio politika (pridedama) pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 373 straipsnio 1 dalį.

Dalius Gesevičius
AB PST Generalinis direktorius
Informacija
Tel.: 8 45 505 503

Priedai


19-PST-Bendroves-Atskiros ataskaitos 2019 LT.pdf
19-PST-Konsoliduotos ataskaitos 2019 LT.pdf
ATLYGIO POLITIKA_PST.pdf