Paskelbta: 2020-04-28 15:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 28 d., sprendimai

2020 m. balandžio 28 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Visi akcininkų susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo iš anksto raštu, užpildę bendruosius balsavimo biuletenius.

Eilinis visuotinis „Telia Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė:

- Patvirtinti audituotas 2019 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas. Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

- Paskirstyti 2019 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 140 080 tūkst. eurų skirti 52 435 tūkst. eurų 2019 m. dividendams mokėti, t. y. 0,09 euro dividendų vienai akcijai, o 87 645 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2019 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2020 m. gegužės 13 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2019 m. dividendus mokėti 2020 m. gegužės 26 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

- Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2020 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2020 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą pratęsti esamą arba sudaryti naują audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 124 000 (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai) eurų be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.

- Reorganizuoti Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant Telia Customer Service LT, AB (kodas 110401957, buveinė Vytenio g. 18, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie Telia Lietuva, AB (kodas 121215434, buveinė Saltoniškių g. 7A, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė), kuri po reorganizavimo tęs savo ir Telia Customer Service LT, AB vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis Telia Customer Service LT, AB turtas, teisės ir pareigos pagal akcininkų susirinkimo patvirtintas reorganizavimo sąlygas.

- Patvirtinti po Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB reorganizavimo veiklą tęsiančios įmonės Telia Lietuva, AB naują įstatų redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

- Patvirtinti Telia Lietuva, AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką.

- Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2019 m. pelno paskirstymo ataskaita.
- Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB reorganizavimo sąlygos.
- Telia Lietuva, AB įstatai.
- Telia Lietuva, AB vadovo ir valdybos narių atlygio politika.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt.

Priedai


Telia_Lietuva_2019_Konsoliduotos_finansines_ataskaitos_ir_metinis_pranesimas.pdf
Telia Lietuva AB ir Telia Customer Service LT AB reorganizavimo salygos.pdf
Telia_Lietuva_ vadovo_ir_valdybos_nariu_atlygio_politika.pdf
2019_pelno_paskirstymo_ataskaita_pasirasyta.pdf
Telia_Lietuva_istatai_2020.pdf