Paskelbta: 2020-04-28 12:28:57 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 28 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2020 m. balandžio 28 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:


  1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2019 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2019 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“


  1. Dėl Bendrovės 2019 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas Bendrovės 2019 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“


  1. Dėl Bendrovės 2019 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:

„Patvirtinti Bendrovės 2019 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“


  1. Dėl Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:

„Paskirstyti AB „Klaipėdos nafta“ paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:


Eil. Nr. Rodikliai Suma, tūkst. EUR
1 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pradžioje 2019-01-01 -
2 Ataskaitinių metų grynasis finansinis pelnas (nuostoliai) 7,947
3 Pervedimai iš rezervų 87
4 Akcininkų įnašai nuostoliams dengti -
5 Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis -
6 Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5) 8,034
7 Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą 10
8 Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
9 Pelno paskirstymas į kitus rezervus -
10 Pelnas, skiriamas dividendams mokėti 7,947
11 Pelnas, skiriamas tantjemoms -
12 Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11) 77
  1. Bendrovės atlygio politikos patvirtinimas:

„1.1. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politiką (pridedama);

1.2. Pripažinti netekusiomis galios „Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ kolegialiuose organuose nustatymo gaires“, patvirtintas 2018-04-27 visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolo Nr. J1-1) su vėlesniais pakeitimais.“


Bendrovė papildomai informuoja, kad įvykęs eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2019 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,02 eurų dividendų vienai akcijai. 
Pirmoji diena be teisių (ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2019 metus, yra 2020 m. gegužės 12 d.


PRIDEDAMA: Bendrovės Atlygio politika.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594

Priedas


Bendrovės atlygio politika lt.pdf