Publicēts: 2020-04-28 10:09:05 CEST
Storent Investments
Iekšējā informācija

Ir apstiprināti noteikumu grozījumi obligācijām ar ISIN LV0000802411

Iekšēja informācija, 2020-04-28 10:09 CEST --  

    AS “Storent Investments” (turpmāk – Emitents) saskaņā ar Emitenta 2020. gada 5. marta noteikumu, kas regulē Emitenta 2020. gada 19. martā emitētas obligācijas (ISIN: LV0000802411) (turpmāk – Noteikumi), 20.punktu 2020.gada 2.aprīlī ierosināja rakstveida procedūru, lai saņemtu obligacionāru piekrišanu pielikumā pievienotajiem grozījumiem Noteikumos (lūdzu skatīt attiecīgo paziņojumu šeit).

   Saskaņā ar Noteikumiem grozījumi stājas spēkā, ja: (i) viens vai vairāki Obligacionāri, kuriem kopā pieder 50 (piecdesmit) procenti vai vairāk no kopējās neatmaksāto Obligāciju pamatsummas (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un Saistītajām personām), rakstveida procedūras ietvaros sniedz savas atbildes (balsojumus), un (ii) un vismaz 75 (septiņdesmit pieci) procenti no tiem nobalso “par” ierosinātajiem grozījumiem.

   Emitents ar šo informē, ka 2020.gada 27.aprīlī Obligacionāru balsojums noslēdzās.

   Neatmaksāto Obligāciju pamatsumma (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un Saistītajām personām) ir EUR 3 446 300. Obligacionāri (neskaitot Emitentu un Saistītās personas), kuriem kopā pieder 91.7 % no kopējās neatmaksāto Obligāciju pamatsummas (t.i. Obligacionāri, kuriem pieder Obligācijas EUR 3 161 300 nominālvērtībā), rakstveida procedūras ietvaros sniedz savas atbildes (balsojumus), un 100 % no šiem Obligacionāriem (t.i. Obligacionāri, kuriem pieder Obligācijas EUR 3 161 300 nominālvērtībā) nobalsoja “par” ierosinātajiem grozījumiem. Sekojoši, ierosinātie Noteikumu grozījumi tika apstiprināti un stājās spēkā.

   Emitents pateicas Obligacionāriem par piedalīšanos balsojumā.

 

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com


Doc 15M Noteikumu grozijumi lat.pdf