Publicēts: 2020-04-27 15:27:15 CEST
VEF
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS VEF 2019 revidēts finanšu pārskats

Sabiedrības neto apgrozījums pārskata periodā  ir EUR 1 190 963. 

Neskatoties uz neto apgrozījuma samazinājumu par 5% pārskata periodā,

sabiedrības valde ir veikusi arī izdevumu optimizāciju, kā rezultātā  sabiedrība

pabeidza gadu ar auditēto peļņu  EUR 122 296  apmērā.

Sabiedrības valde iesaka pārskata gada peļņu  atstāt nesadalītu, lai segtu iepriekšējo

gadu zaudējumus.

 

AS VEF Valde

 

Papildus informācija:

Tamāra Kampāne, valdes locekle,  AS VEF,

e-pasts: kampane@vef.apollo.lv 


Revidentu zinojums VEF 2019 Latv.pdf
VEF_CG_zinojums__LV_2019.pdf
AS VEF 2019 revidets finansu parskats.pdf