Publicēts: 2020-04-24 15:10:00 CEST
Siguldas CMAS
Akcionāru sapulces lēmumi

Siguldas CMAS, AS, kārtējās akcionāru sapulces 2020. gada 24. aprīlī lēmumi


1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2019. gada pārskatu.

2. Apstiprināt gada pārskatu par 2019. gadu.

3. Pārskata gada peļņu 50343,35 EUR atstāt nesadalītu.

4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2019.gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.

5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Natāliju Zaicevu, sertifikāta Nr.138, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2020. gada  pārskata revīzijas veikšanu 3600,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

6. Apstiprināt valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

7. Ievēlēt padomē uz trim gadiem Initu Bedrīti, Maiju Beču, Baibu Mecauci, Gunti Mecauci un Jāni Tūtānu.

    Jaunievēlētais padomes loceklis Guntis Mecaucis, kam pieder 5448 sabiedrības akcijas, ir veterinārārsts un strādā par pārdošanas vadītāju AS Dimela Veta Latvija.

    Jaunievēlētais padomes loceklis Jānis Tūtāns, kam pieder 1084 sabiedrības akcijas, strādā AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kopš 1987. gada. Šobrīd ir Transporta un  saimnieciskās daļas vadītājs.

    Noteikt padomes priekšsēdētājam atlīdzību 170,00 EUR mēnesī, bet katram padomes loceklim –150,00 EUR mēnesī.

    Vienlaicīgi informējam, ka sabiedrības padomes sēdē 2020.gada 24. aprīlī atkārtoti par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Inita Bedrīte un par padomes priekšsēdētājas vietnieci – Maija Beča.

8. Revīzijas komitejas funkcijas uz trim gadiem uzdot pildīt padomei bez papildu atlīdzības.

Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.


AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikums


Siguldas_CMAS_atalgojuma_politika_24042020.pdf