Avaldatud: 2020-04-23 12:05:58 CEST
Mainor Ülemiste
Börsiteade

1. kvartali 2020 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

2020. aasta 1. kvartali põhisündmused

Oleme teadlikud, et COVID-19 mõjutab lähikuudel kahjuks enam-vähem kõiki majandussektoreid, sealhulgas ka kinnisvarasektorit. Selleks oleme kaardistanud kõigi linnaku klientide riskitasemed ja leidnud, et väga väike osa meie portfellist on suure riskiga. Ülemiste City täituvus on endiselt väga kõrge. Seega jätkame kõigi kavandatud investeeringute ettevalmistamist ning kriisi haripunkti möödudes teeme investeerimisotsused, et Ülemiste City firmadel oleks võimalik jätkuvat laieneda.

Plaanipäraselt on töös Alma Tominga nimelise 16,5 tuhande m2 üüritava pinnaga büroohoone projekteerimine koostöös arhitektuuribürooga Pluss. Sellest hoonest saab järjekorne samm üha inimsõbralikuma Ülemiste City teel.

Samaaegselt projekteerime linnakus kasvavatele koolidele -- Emili kool ja Tallinna Rahvusvaheline kool – ning Kalli-kalli lasteaiale uut hariduskompleksi koos liikumis- ja rohealadega. Uut hariduskompleksi projekteerime koostöös 3+1 Arhitektidega. Haridusklastri arendamine lasteaiast kõrgkoolini on talentide kaasamise eelduseks.

Veebruari lõpus allkirjastasime SEB Pangaga 3,2 miljoni euro suuruse laenulepingu, et luua Ülemiste City suurim parkimismaja, mis annab linnakule kokku ligi 900 parkimiskohta. Parkimismaja ehitus koosneb kahest etapist. Esimene etapp valmis juba 2018. aasta suvel. Teise etapiga tehti algust möödunud aasta detsembris ning hoone valmides lisandub ligi 450 kohta sõidukitele. Kogu projekt valmib tänavu oktoobris.

Anname ühtlasi teada, et 06.04 teostasime võlakirja intresside plaanilise poolaasta makse.

 

Ülemiste City võtmenäitajad seisuga 31.03.2020

Üüritud pind                            184 501 m

Sh üüritud büroopind              128 218 m2

Täituvus                                  96,2%

Büroopinna täituvus                99,6%

 

1. kvartali finantsülevaade

2020. aasta 1. kvartali puhaskasum on 1 987 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 1. kvartali netokäive on 2 794 tuhat eurot; netokäive tõusis 2019. aasta  1. kvartaliga võrreldes 3,8%
  • 1. kvartali puhaskasum on 1 987 tuhat eurot, kasv 2019. a 1. kvartaliga võrreldes 1,9%

Kulud

  • 1. kvartali 2020. a opereerimiskulud on kasvanud 1 476 tuhandelt eurolt (1. kvartal 2019) 1 494 tuhandele eurole
  • Laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on 426 tuhat eurot, langus võrreldes 2019. a  1. kvartaliga 15%  (501 tuhat eurot)

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 87 856 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid SEB Pank AS, OP Corporate Bank Plc, LHV Pank AS ning Luminor Bank AS
  • Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 8 900 tuhat eurot

 

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud jaanuar-märts 2020. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate. Jaanuar-märts 2020. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata. 

 

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tallinn, 23.04.2020. a

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 1 kv 2019 2 kv 2019 3 kv 2019 4 kv 2019 1 kv 2020
Müügitulu   2 693 2 628 2 535 2 708 2 794
Müüdud teenuste kulu -864 -743 -667 -671 -773
Tegevuskulud   -612 -544 -520 -637 -721
Kulum   -15 -14 -19 -24 -26
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest* 1 253 760 1 057 1 068 1 127
*Muud äritulud   1 1 0 0 3
Muud ärikulud   -4 -3 -1 -3 -3
Ärikasum*   2 452 2 085 2 385 2 441 2 401
Muud finantstulud 13 17 13 12 12
Intressikulud ja muud finantskulud -501 -604 -485 -730 -426
Tulumaks   -15 0 0 0 0
Puhaskasum*   1 949 1 498 1 913 1 723 1 987
             
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta
                       

Konsolideeritud bilanss

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020  
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 160 162 235 258 257  
Kinnisvarainvesteeringud 124 176 129 631 133 220 137 780 142 330  
Muud 9 417 8 659 8 661 8 856 8 756  
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud   39 001 38 420 39 477 40 314 41 441 *
Nõuded ja ettemaksed 1 137 1 590 833 945 1 115  
Raha ja raha ekvivalendid 9 646 11 988 10 542 12 937 11 009  
VARAD KOKKU 183 537 190 450 192 968 201 090 204 908  
             
Omakapital            
Aktsiakapital 19 200 18 200 18 200 18 200 18 200  
Reservkapital 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920  
Jaotamata kasum  80 869 80 966 82 879 89 622    91 609 *
OMAKAPITAL KOKKU 101 989 101 086 102 999 109 742 111 729  
             
Kohustused            
Laenukohõustused 78 791 82 807 85 309 86 511 87 856  
Muud kohustused 765 765 1 014 1 339 1 316  
Võlad ja ettemaksed 1 992 5 792 3 646 3 498 4 007  
KOHUSTUSED KOKKU 81 548 89 364 89 969 91 348 93 179  
             
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 183 537 190 450 192 968 201 090 204 908  
             
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta        
                   

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Tuhandetes eurodes

  Aktsiakapital Reservkapital Jaotamata kasum Kokku
Saldo 31.12.2017 19 200 1 920 70 817 91 937
Välja kuulutatud dividendid     -1 232 -1 232
Aruandeperioodi koondkasum     9 334 9 334
Saldo 31.12.2018 19 200 1 920 78 919 100 039
Väljamaksed aktsionäridele -1 000     -1 000
Välja kuulutatud dividendid     -1 400 -1400
Aruandeperioodi koondkasum     12 102 12 102
Saldo 31.12.2019 18 200 1 920 89 622 109 742
Välja kuulutatud dividendid       0
Aruandeperioodi koondkasum     1 987 1 987
Saldo 31.03.2020 18 200 1 920 91 609 111 729

 

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 1.kv   2019 2.kv   2019 3.kv   2019 4.kv   2019 1.kv  2020
Rahavood äritegevusest          
Puhaskasum 1 949 1 498 1 913 1 723  1 987
Korrigeerimised:          
  Põhivara kulum 15 14 19 24 26
  Tulu kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud -1 253 -760 -1 057 -1 068 -1 127
  Finantstulud ja kulud 488 587 472 718 414
  Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 89 399 -150     -456 -154
  Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -464 2 299 -1 002 -19 -134
  Saadud dividendid ja saadud raha sidusettevõtte aktsiate eest 0 1 341 0 4 900 0
  Makstud intressid ja muud finantskulud -501 -604 -485 -890 -426
  Tulumaks -15 0 0 0 0
Rahavood äritegevusest kokku  308    4 704 -290 4 932  586
Rahavood investeerimistegevusest          
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -7 -31 -69 -64 -41
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 0 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused -1 544 -5 397 -3 588 -3 676 -4 548
Antud laenud 0 0 0 0 0
Antud laenude tagastamine 0 740 0 0 0
Ettevõtete soetamine 0 0 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku -1 551 -4 688 -3 657 -3 740 -4 589
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest          
Võlakirjade emiteerimine 0 0 0 0 0
Saadud laenud 38 091 4 320  3 127 1 829 2 702
Saadud laenude tagasimaksed -36 822 -594 -626 -626 -627
Makstud dividendid 0 -1 400 0 0 0
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest kokku 1 269 2 326 2 501 1 203 2 075
RAHAVOOD KOKKU 26 2 342 -1 446 2 395 -1 928
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 620 9 646 11 988 10 542 12 937
Raha ja raha ekvivalentide muutus 26 2 342 -1 446 2 395 -1 928
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 9 646 11 988    10 542 12 937 11 009

 

 

 

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8/1
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


1.kv 2020 Mainor Ülemiste AS vahearuanne.pdf