Paskelbta: 2020-04-22 17:10:00 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl 2020 m. balandžio 30 d. vyksiančio AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023. 

Bendrovė 2020 m. kovo 17 d. paskelbė pranešimą apie Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, darbotvarkę ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektus (nuoroda). Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2020 m. balandžio 30 d. 

2020 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas yra pratęstas iki 2020 m. gegužės 11 d. ir apima susirinkimo dieną. Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, Bendrovė informuoja Bendrovės akcininkus, kad visiems akcininkams yra sudaroma galimybė dalyvauti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš alternatyvių Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Atkreipiamas dėmesys, kad Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas Bendrovės buveinės patalpose nevyks. 

Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt, skiltyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis gali būti pateikiami Bendrovei el. paštu info@eso.lt, registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo Bendrovei taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt, skiltyje „Investuotojams“. 

Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@eso.lt ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt ir „Nasdaq Vilnius“ tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka. 

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@eso.lt arba pristatomi Bendrovei adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Gavus klausimų, atsakymai Bendrovės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt.

 

 

Papildoma informacija: atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tel. +370 617 51616