Avaldatud: 2020-04-22 09:39:25 CEST
UPP Olaines
Kvartaliaruanne

UPP Olaines OÜ 2020. aasta esimese kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

TEGEVUSARUANNE 2020. AASTA 3 KUU KOHTA

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (edaspidi ‘Ettevõte’, ja koos tütarettevõtetega ‘Grupp’) asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Olaines Logistics Park asukoht on Šarlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439. Ettevõte asutati 24.08.2017 ning Ettevõttel puudus majanduslik tegevus kuni 15.12.2017, kui omandati Olaines Logistics Parki külmladu.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõte on loodud ainult Olaines Logistics Parki finantseerimiseks, omandamiseks ja haldamiseks, seetõttu strateegilisi muutusi ettevõtte äritegevuses ei ole planeeritud.

UPP Olaines OÜ on jätkuvalt tegutsev.

COVID-19 mõju Ettevõtte majandustegevusele

2020. aasta alguses üle maailma levima hakanud ning 2020. a. märtsis globaalse majandusseisaku põhjustanud koroonaviirus jõudis ka Baltimaadesse, põhjustades siin riigipiiride sulgemised välisriikide kodanikele, koolide sulgemised ning esmatarbekaupade ostupaanika. Pandeemiast põhjustatud majandusseisaku tagajärgede ulatuslikus on veel ebaselge.

Aruandlusperioodi vältel ei olnud Ettevõtte majandustegevus COVID-19 puhangust otseselt mõjutatud. Juhatuse parim hinnang näeb ette, et olukorras kus viiruse puhang ning sellest tingitud majandusseisak oluliselt ei süvene, siis tulenevalt Ettevõtte poolt omatud kinnisvara rentivate ettevõtete tegevusvaldkonnast, eeldab Juhatus COVID-19 mõju Ettevõtte majandustulemustele mõõdukaks.

2020. aasta esimese kvartali finantsülevaade

Neto renditulu laekus 2020. a. esimeses kvartalis Ettevõttele 657 214 eurot, vastab ootustele ning on sarnasel tasemel 2019. a. esimese kvartaliga, mil Ettevõttele laekus neto renditulu 649 713 eurot.

Ettevõtte ärikasumi tulem 2020. a. esimeses kvartalis oli 619 887 377 eurot, mis on 3,8% vähem võrreldes 2019. a. esimese kvartaliga, mil Ettevõtte tegi ärikasumit 644 147 eurot. Madalam ärikasum aruandlusperioodl on tingitud kõrgematest üldhalduskuludest.

Aruandlusperioodi kasum 2020. a. esimeses kvartalis oli 329 107, mis on 23% rohkem võrreldes 2019. a. esimese kvartaliga, mil Ettevõtte puhaskasum oli 267 473 eurot. Kasumi kasv aruandlusperioodil on tingitud madalamatest finantskuludest võrreldes 2019. a. esimese kvartaliga, mil muudatused intressivahetuslepingu õiglases väärtuses tõstid Ettevõtte finantskulusid.

SIA Olaines Logistics ja SIA Olaines Logistics Parks ühinemine

22. jaanuaril 2020 ühinesid Ettevõtte Läti tütarettevõtted SIA Olaines Logistics ning SIA Olaines Logistics Parks. Ühinemine oli tavapärane protsess mida on kirjeldatud ka võlakirjade tingimustes, kus SIA Olaines Logistics Parks, kes oli tehingus ostetav, ühendati SIA Olaines Logistics’iga, kes oli tehingus ostja. Ühinemine võttis plaanitus kauem aega tulenevalt Läti seadusandluse eripärast. Ühinemise tulemusena tõuseb veelgi Ettevõtte operatsioonide ning juhtimise efektiivsus. Grupi uus struktuur on leitav Lisa 1.

2020. aasta 3 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes)  I kv 2020I kv 2019
Neto renditulu  657 214649 713
Ärikasum  619 887644 147
Perioodi kasum  329 107267 473


(eurodes)31.03.202031.03.2019
Kinnisvarainvesteering  30 909 000 30 762 000
Intressikandvad laenud 28 226 63229 390 632
Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta25 278 33226 342 332


 3 kuud 20203 kuud 2019
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)49%41%
ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad)1,04%0,85%
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed)  1,2 1,1


KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes)  LisaI kv 2020I kv 2019
Neto renditulu  5657 214649 713
Neto renditulu   657 214649 713
      
Üldhalduskulud   (37 327) (5 566)
Ärikasum   619 887644 147
      
Finantstulud / (kulud)     (290 780) (376 674)
Kasum enne tulumaksu   329 107267 473
Äriühingu tulumaks   00
Aruandeperioodi kasum   329 107267 473
      
Aruandeperioodi koondkasum kokku   329 107267 473


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes)Lisa31.03.202031.03.2019
Raha ja raha ekvivalendid 534 344523 170
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 313 568281 913
Käibevara kokku 847 912805 083
    
Kinnisvarainvesteering 30 909 00030 762 000
Põhivara kokku 30 909 00030 762 000
VARAD KOKKU 31 756 91231 567 083
    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 379 344450 946
Tuletisinstrumendid 448 432488 313
Laenukohustised61 064 0041 064 000
Lühiajalised kohustised 1 891 7802 003 259
    
Laenukohustised627 162 62828 326 632
Pikaajalised kohustised 27 162 62828 326 632
KOHUSTISED KOKKU 29 054 40830 329 891
    
Osakapital 2 5002 500
Jaotamata kasum 2 700 0041 234 692
OMAKAPITAL KOKKU 2 702 5041 237 192
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 756 91231 567 083


Lisainformatsioon:

Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee

Manus


Olaines Q1 report 2020 EST 21.04.2020.pdf