Avaldatud: 2020-04-21 07:00:00 CEST
Coop Pank
Kvartaliaruanne

Coop Pank 2020 aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Coop Panga neto laenuportfell ületas 2020. aasta I kvartalis 0,5 miljardi euro piiri. Aasta esimese kolme kuuga kasvas laenuportfell 44 miljoni euro võrra (+9%), ulatudes 504 miljoni euroni. Suurimat kasvu näitas I kvartalis kodulaenuportfell, mille maht kasvas 20 miljonit eurot (+11%), ärilaenude maht kasvas 16 miljonit eurot (+10%), liisinguportfell 6 miljonit eurot (+9%) ja erakliendi tarbimisfinantseerimise portfell 2 miljonit eurot (+3%). 2019. aasta I kvartaliga võrreldes kasvas panga laenuportfell 153 miljoni euro võrra ehk 44%.

2020. aasta I kvartalis kasvas Coop Panga hoiuste maht 41 miljoni euro võrra (+8%), ulatudes kvartali lõpu seisuga 547 miljoni euroni. Nõudmiseni hoiused kasvasid kvartaliga 14 miljonit eurot (+9%) ja tähtajalised hoiused 27 miljonit eurot (+8%). Võrreldes 2019. aasta I kvartaliga kasvas panga hoiuste maht 148 miljoni euro võrra ehk 37%.

Panga finantseerimiskulu alanes võrreldes eelneva kvartaliga ning oli esimeses kvartalis 1% tasemel. Peamiseks finantseerimiskulu vähendavaks mõjuriks olid soodsama intressitasemega hoiused, mida kaasati rahvusvaheliselt hoiuste kaasamise platvormilt Raisin.

Coop Panga viivises olev laenuportfell püsis I kvartalis 7% tasemel, mis on sarnane 2019. aastaga.  Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangud suurendasid märtsi teises pooles klientidele antud maksepuhkusete arvu. Sellest tulenevalt tehti laenuportfellile täiendavaid allahindlusi 0,4 miljoni euro ulatuses. Laenude allahindluse kulu esimeses kvartalis oli kokku 1,2 miljonit eurot.

Panga klientide arv ulatus 2020. aasta I kvartali lõpu seisuga 69 400 kliendini, kasvades kvartaliga 5600 kliendi võrra ehk 9%. Pangas arvelduskontot omavate eraklientide arv kasvas kvartaliga 5100 ja äriklientide arv 500 võrra. Aastases võrdluses on Coop Panga kliendibaas kasvanud 45% ehk 21 700 kliendi võrra.

Coop Pank teenis 2020. aasta I kvartalis 1,5 miljonit eurot puhaskasumit, kasv aastaga 24%, eelneva kvartaliga võrreldes kahanemine 8%. Netotulud tõusid aastases võrdluses 36% ning kvartaalses võrdluses 5%. Tegevuskulud kasvasid aastases võrdluses 21% ning kvartaalses võrdluses kahanesid 4%.

Panga kulude ja tulude suhe alanes 2019. aasta IV kvartali 69% tasemelt 62% tasemele käesoleva aasta I kvartalis. Coop Panga omakapitali tootlus oli I kvartalis 6,5%.

Coop Pangal on 31.03.2020 seisuga 11 958 aktsionäri, kvartaliga on lisandunud 685 aktsionäri.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Coop Panga jaoks algas aasta väga hästi. Kahel esimesel kuul suutsime omale seatud kasvueesmärke edestada ja liikusime börsile tulekul välja öeldud kolme aasta strateegiliste eesmärkide täitmise tempos. Kvartali positiivset tulemust toetas klientide arvu suurenemine, seda nii era- kui ka äriklientide osas ning eraklientide nõudmiseni hoiuste kiire kasv. See näitab, et meiega liituvad kliendid hakkavad meie teenuseid ka koheselt kasutama.

Märtsi keskel olukord majanduses muutus ja koroonaviiruse tõkestamiseks seatud piirangute mõju jõudis ettevõtete ning eraisikuteni. Panga majandustulemustele avaldab esmast mõju maksepuhkuste andmisest tulenev täiendavate allahindluste tegemine laenuportfellile. Samuti näeme, et klientide kindlustunde kahanemisest tingituna on vähenenud huvi laenutoodete järgi ja kindlustunde paranemine võtab ka kõige positiivsema majanduse taastumise stsenaariumi korral aega.

Muutunud majanduskeskkonnas oleme esimese sammuna kärpinud panga tegevuskulusid ja suurendame efektiivsust oma tegevustes ka järgnevates kvartalites. Kuigi käesoleva aasta ärimahtude kasv kujuneb kavandatust väiksemaks, pole me hetkel veel muutnud panga kolme aasta strateegilisi eesmärke, millest peamisteks on kliendibaasi kasvatamine 100 000 kliendini ning 1 miljardi euro suuruse laenuportfelli mahuni jõudmine.

Coop Panga 2020. aasta I kvartali olulisematest sündmustest saab esile tuua märtsi alguses koostöös ettevõttega Veriff loodud lahenduse, mille abil potentsiaalsed kliendid saavad oma isiku tuvastada Veriffi tehnoloogial põhineva videotuvastuse kaudu ja kliendid ei pea väikelaenu lepingu sõlmimiseks enam pangakontorit külastama. Uuenduslik lahendus muudab laenu väljaandmise kiiremaks ja mugavamaks.

Käesoleva aasta märtsis avaldas uuringufirma Kantar Emor klientide reaalsel teenindus-kogemusel põhineva Eesti suurimate teenindusettevõtete soovitusindeksi (NPS) edetabeli. Uuringu kohaselt saavutas Coop Pank pankadest teist aastat järjest kõrge 2. koha. See annab kinnitust, et liigume teeninduskogemuse pakkumisel õigel teel ja kliendid panevad seda tähele.

Coop Panka iseloomustab julgus teha pangandust uuenduslikult, luues pangateenuseid, mis sobituvad meie kliendi igapäevaste tegevustega just seal, kus ta neid vajab. Kohaliku pangana teeme otsused kiirelt ning oleme paindlikud, et aidata kaasa Eesti elu edenemisele. Jätkame jaekaubanduse ja panganduse integratsioonil põhineva eristuva strateegia elluviimist.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes I kv 2020 IV kv 2019 I kv 2019
Neto intressitulu 6 358 5 819 4 500
Neto teenustasutulu 521 675 552
Muud tulud, neto 238 262 163
Netotulud kokku 7 117 6 756 5 215
Tööjõukulud -2 662 -2 710 -2 248
Turunduskulud -226 -317 -213
IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum -563 -444 -452
Rendi- ja kontorikulud, materiaalse põhivara kulum -490 -550 -294
Muud tegevuskulud -501 -614 -463
Tegevuskulud kokku -4 442 -4 635 -3 670
Kasum enne laenude allahindluse kulu 2 675 2 121 1 545
Laenude allahindluse kulu -1 214 -538 -373
Kasum/kahjum enne tulumaksu 1 461 1 583 1 172
Tulumaksu kulu 0 0 2
Aruandeperioodi puhaskasum 1 461 1 583 1 174
Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,02 0,02 0,02
       
       
Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019
Raha ja raha ekvivalendid 119 480 122 295 83 889
Võlainstrumendid 3 737 4 061 7 732
Laenud klientidele 504 119 460 460 351 193
Muud varad 25 341 24 486 22 638
Varad kokku 652 677 611 302 465 452
Klientide hoiused ja saadud laenud 547 398 506 531 399 015
Muud kohustised 7 696 8 356 8 872
Allutatud laenud 7 111 7 064 7 111
Kohustised kokku 562 205 521 951 414 998
Omakapital 90 472 89 351 50 454
Kohustised ja omakapital kokku 652 677 611 302 465 452

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab 2020. aasta I kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 21. aprillil 2020 kell 11.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6690533059297836043

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.cooppank.ee kui ka Nasdaq Balti youtube.com kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 69 400 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee


 

Manused


Vahearuanne_3k 2020_ET.pdf
Coop Pank 2020 Q1 tulemused_ET.pdf