Publicēts: 2020-04-20 16:29:41 CEST
Kurzemes atslēga 1
Akcionāru sapulces sasaukšana

CORRECTION: AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ par kārtējās akcionāru sapulces 24.04.2020 lēmumu projektu un iespēju balsot rakstveidā pirms sapulces –labojums

AS''KURZEMES ATSLĒGA 1'' par kārtējās akcionāru sapulces 24.04.2020 lēmumu projektu un iespēju balsot rakstveidā pirms sapulces -labojums Laboti AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” PAMATKAPITĀLA SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI.

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2020-04-20 16:29 CEST -- Akciju sabiedrība “KURZEMES ATSLĒGA 1” paziņo, ka sabiedrības 2020. gada 24. aprīļa kārtējā akcionāru sapulce norisināsies, ievērojot iepriekš paziņoto dienaskārtību. Taču, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijas Republikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai aizsargātu akcionāru, akciju sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, informējam, ka šajā sapulcē ir iespējams piedalīties arī neklātienē – balsojot rakstveidā pirms sapulces.

Akcionārus, kas vēlas balsot neklātienē, izskatāmo jautājumu izlemšanai lūdzam pilnvarot akciju sabiedrības “KURZEMES ATSLĒGA 1” valdi balsot par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem saskaņā ar akcionāra izdotu balsošanas uzdevumu, kas izdodams vienlaicīgi ar pilnvaru. Lūdzam abus dokumentus (pilnvaru un balsošanas uzdevumu) aizpildītus un:

  • parakstītus ar derīgu e-parakstu nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi gramatv@ka1.lv vai
  • parakstītus nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi: AS“KURZEMES ATSLĒGA 1”.,Kalvenes iela 27,Aizpute,LV3456

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti iepriekš norādītāja veidā līdz 2020. gada 23. aprīlim.

Pielikumā:

  1. Pilnvaras balsošanas uzdevumam veidlapa.
  2. Balsošanas uzdevuma veidlapa.

Akciju sabiedrības “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējās akcionāru sapulces 2020. gada 24. aprīlī lēmumu projekts

1.Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes –revīzijas komitejas ziņojumus par 2019. gada pārskatu, apstiprināt 2019.gada pārskatu.

2.2019.gada zaudējumus 212 221 EUR apmērā segt ar pašu kapitālu.

3.1 Akciju sabiedrības statūtos tiek izdarīti sekojoši grozījumi:

   Statūtu 2.1 punkts izteikts sekojošā redakcijā:

   Sabiedrības pamatkapitāls ir 918144 EUR (deviņi simti astoņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit četri EUR).Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 918144 (deviņi simti astoņpadsmit tūkstošiem viens simts četrdesmit četrām)akcijām.Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) EUR.

     3.2 Apstiprināt akciju sabiedrības’'KURZEMES ATSLĒGA 1”pamatkapitāla                   

samazināšanas noteikumus.(skat.pielikumā)

       4.Apstiprināt valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.(skat.pielikumā)

       5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt SIA ’’ Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle’’  zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 181.

        6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu 3500 EUR + PVN 21%.

    

    


Pilnvara_balsosanas_uzdevumam-1.doc
Balsosanas_uzdevums-1.doc
atalgojuma politika 1.pdf
AS KA 1 PK samaz .noteikumi.pdf