Avaldatud: 2020-04-17 17:30:00 CEST
Nordecon
Korralise üldkoosoleku kutse

Nordecon AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordecon AS („Selts“) (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10133 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 20.05.2020 algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13.05.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

 - füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 - juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile nordecon@nordecon.com või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 10.00–16.00 aadressile Toompuiestee 35, 10133 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 19.05.2020 kell 16.00. Soovi korral võib volitatud esindajaks määrata advokaadibüroo Ellex Raidla advokaadid Sven Papp või Alla Kuznetsova.

Seltsi juhatus palub aktsionäridel arvestada, et üldkoosoleku toimumise ajaks ei pruugi eriolukord olla lõppenud. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel üldkoosolekul hääletamiseks volitada advokaadibüroo Ellex Raidla advokaadid Sven Papp või Alla Kuznetsova, kasutades selleks Seltsi kodulehel www.nordecon.com avaldatud blankette, ning üldkoosolekul ise füüsiliselt mitte osaleda.

Koosolekul osaleb ka notar, kes kontrollib koosoleku otsustusvõimet, koosoleku juhataja ja protokollija isikusamasust ja teovõimet ning kajastab kontrollimise tulemused, koosoleku päevakorra, vastuvõetud otsuse sisu, hääletamistulemused ning otsuse suhtes eriarvamusele jäämise oma tähelepanekute aruandes.

Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks ohutusmeetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks vastavalt üldkoosoleku toimimise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutele ning Terviseameti soovitustele. Eelnevat arvestades ei pakuta koosoleku algul ka teed ega kohvi ega ka suupisteid.

Vastavalt Seltsi nõukogu 16.04.2020 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  2. Audiitori valimine 2020. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
  3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu uue liikme valimine ning nõukogu liikmete tasustamine

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada Seltsi 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

1.2. Jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2019. a majandusaasta puhaskasum on 3 378 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 9 005 tuhat eurot. Jätta Seltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2019 suuruses 12 383 tuhat eurot jaotamata. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2020. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Juhatus on kevadel 2020 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2020–2022) ning valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ kui parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

2019. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid audiitorühing KPMG Baltics OÜ 2019. a sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

2.1. Valida 2020. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu uue liikme valimine ning nõukogu liikmete tasustamine

3.1. Seoses nõukogu liikmete Toomas Lumani, Meelis Milderi, Sandor Liive ja Vello Kahro ametiaja lõppemisega 20.05.2020. aastal, pikendada Seltsi praeguste nõukogu liikmete Toomas Lumani, Sandor Liive ja Vello Kahro volitusi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2025.

3.2. Valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Andre Luman põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2025.

3.3. Vähendada nõukogu esimehe, aseesimehe ja teiste liikmete tasusid 20% võrra ja määrata alates 01.06.2020 nõukogu esimehe põhitasuks 7 200 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 2 400 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 960 eurot kuus.

________________________

Seltsi 2019. a majandusaasta aruandega ning sõltumatu vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com.

Kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega, 2019. a majandusaasta aruande, sõltumatu vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega  on võimalik alates 17.04.2020 tutvuda Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 17.05.2020, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10133 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 05.05.2020, aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10133 Tallinn.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com

Manused


Korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud 2020.pdf
Nõukogu aruanne_2019.pdf
Hääletusjuhisega volikiri korralisel üldkoosolekul aktsionäri õiguste teostamiseks.docx
Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade 2020.pdf
Nõukogu hinnang audiitori tegevusele 2019.pdf
Nõukogu liikme info 2020 Andre Luman.pdf