Avaldatud: 2020-04-16 16:10:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

COVID-19 võimalikud mõjud Tallinna Kaubamaja Grupi tegevusele

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga. Täiendavalt eriolukorra juhi 24. märtsi korraldusega kehtestati kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangud alates 27. märtsist. Meetmed kehtivad kuni korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel. Käesoleval ajal ei ole teada, millal lubatakse kaubanduskeskused tervikuna kauplemiseks avada.

COVID-19 viiruse leviku takistamise erinevaid meetmed tõid kaasa järsud muudatused senises elukorralduses, majanduskeskkonnas ning mõjutasid Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtete igapäevatööd. Tallinna Kaubamaja Grupp jälgib tähelepanelikult haiguspuhanguga seotud arenguid ning rakendab hoolikalt WHO, Vabariigi Valitsuse ja Tervisametite juhiseid.

Eesti majandusele tervikuna kui ka Tallinna kaubamaja Grupile hoogsalt alanud 2020. aasta esimese kvartali lõppu tabas ränga hoobina koroonakriis, mille mõjud on olnud majandusele väga tõsised. Koroonakriisi algus jäi I kvartali lõppu ja nii ei nähtu selle mõjud veel olulises ulatuses Tallinna Kaubamaja Grupi I kvartali tulemustes. Vastavalt 13. aprillil avaldatud 2020. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemustele oli Grupi müügitulu 175,5 miljonit eurot (kasv võrreldes 2019. aasta I kvartaliga, 7,4%) ning aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 1,7 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga (2019. aasta I kvartali kahjum oli 2,2 miljonit eurot).

Seoses viiruseohuga asus Grupp koheselt rakendama abinõusid nii oma klientide kui ka töötajate turvalisuse tagamiseks. Grupi jaemüügiüksustes on klientide kaitsmiseks kaupluste sissepääsude juurde paigaldatud käte desinfitseerimisvahendid ning nende kasutamise juhendid. Lisaks suunatakse liikumismärgiste ja hoiatusjoontega inimesi kaupluses hoidma 2-meetrist vahet teiste kaupluse külastajatega, limiteeritud on korraga kaupluses viibivate inimeste arv. Turvatöötajad ning kaupluste töötajad juhendavad kliente ohutult oste sooritama, juhiseid selleks jagatakse ka siseraadios ning kauplusesisestel digiekraanidel. Kliente julgustatakse kasutama iseteeninduskassasid, kus on tagatud klientide ohutu omavaheline kaugus. Kaupluste töötajatele tervise kaitseks on kassadesse paigaldatud kaitseklaasid ning kontaktsematele ametikohtadele on jagatud kaitsevisiirid ja -maskid.

Juhuks, kui vaatamata kõigile kasutusele võetud abinõudele toimuks mõne müügiüksuse töötaja haigestumine koroonaviirusesse on kauplustes läbi viidud kriisiõppused, ette on valmistatud tegevusplaanind, töökeskkonna desinfitseerimise ning töötajate asendamise kava, mis tagab müügiüksuse kiire taasavamise.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest on alates 27. märtsist suletud kõik Grupi jalatsikaubandussegmendi kauplused, Kaubamaja segmendi tööstuskaupade maailmad ning I.L.U. kauplused. Samuti on suletud Grupi kinnisvarasegmendi poolt hallatavad Tartu Kaubamaja Keskus, Viimsi keskus ning Tallinna kesklinnas peamiselt Kaubamaja segmendi kasutuses olev ajalooline Kaubamaja hoone.

Kaupluste sulgemine tõi kaasa Grupi e-poodide populaarsuse plahvatusliku kasvu ning nende jõudlus ei suutnud järsu nõudluse kasvuga koheselt sammu pidada. Siiski leiti kiirelt lahendusi e-poodide komplekteerimisvõimekuse parandamiseks. E-poodidesse suunati suletud müügiüksuste töötajaid, samuti värvati ajutist lisatööjõudu. Pidevalt otsitakse kiireid ja efektiivsemaid lahendusi tarnevõimekuse ning tehnilise suutlikkuse tõstmiseks.

Vaatamata Grupi e-kanalite müügimahtude märkimisväärsele kasvule jäävad Grupi müügitulud lähikuudel alla 2019. aasta müügituludele. Negatiivne mõju on väiksem supermarketite segmendis, kus toidu- ja esmatarbekauplused on avatud. Suuremat langust müügituludes on oodata jalatsite, Kaubamajade ja autode segmendis. Lisaks puudutavad muudatused Grupi kinnisvara segmenti, mille hallatavad objektid on osaliselt suletud. Grupi kinnisvarasegmendi äritegevuse omapäraks on suur grupisisese käibe osakaal, mistõttu avaldavad kinnisvarasegmendi objektide sulgemistest tingitud üüritulude langused Grupi konsolideeritud majandustulemusele väiksemat mõju.

Muutunud olukorras vaadatakse kriitiliselt üle kogu Grupi kulubaas. Grupi ettevõtete majandustegevuse pidurdumisega seotud töömahtude vähenemisega kaasneva tööjõu ülejäägi osas on kasutatud erinevaid meetmeid tööjõukulude vähendamiseks, sh palkade vähendamist ning riiklike abimeetmete kasutamist. Suletud müügipindade üürikulude vähendamise osas peetakse läbirääkimisi üürileandjatega.

Kokkuvõttes on olulise tähtsusega Grupi võimekus olukorraga kiiresti kohaneda ning paindlikult reageerida. Grupp jälgib pidevalt muutuvaid ohuhinnanguid ning tegeleb jooksvalt viiruse mõjude analüüsiga. Suure tõenäosusega avaldavad tarbimiskäitumise muutus, suletud müügiüksuste saamata jäänud tulu ning viiruse leviku takistamiseks tehtud lisakulud survet Grupi kasumile. Pandeemia kogumõju Grupi majandustulemustele ei ole käesoleval ajal võimalik objektiivselt ennustada, sest pole teada liikumispiirangute ning muude meetmete kestvus. Hindame, et viirusest tingitud majandusmuudatused ei avalda mõju Grupi jätkusuutlikkusele.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000