Avaldatud: 2020-04-14 14:00:00 CEST
Linda Nektar
Korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS-i Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 14.04.2020. Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 14.10. Koosolekul osales kokku 3 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,95% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

  1. AS-i Linda Nektar 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine;
  3. 2020. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. AS-i Linda Nektar 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Seltsi juhatuse esitatud 2019. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul..

  1. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine

Seltsi 2019. majandusaasta puhaskahjum on 44 597,51 eurot. Otsustati:

  1. katta 2019. a majandusaasta puhaskahjum summas 44 597,51 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
  2. maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,08 eurot aktsia kohta, kokku summas 126 008,72 eurot;
  3. kahjumi katmise ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel dividendide jaotamise järgselt on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 330 716,77 eurot.

Aktsionäride nimekirja fikseerimise tähtpäev dividendide maksmiseks (record date) on 28. aprill 2020, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 11. mail 2020 ülekandega aktsionäri pangakontole.

  1. 2020. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2020. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt  sõlmitavale lepingule.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         Juhatuse liige
         AS Linda Nektar
         Aadress: Kobela alevik,
         Antsla vald,
         66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused (Linda Nektar) EST.pdf