Paskelbta: 2020-04-09 16:10:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Metinė informacija

AB „Žemaitijos pienas“ metinė informacija

Pateikiame AB „Žemaitijos pienas“ metinę informaciją  (rinkinį) – audituotų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų  rinkinį, nepriklausomo auditoriaus išvadą, atsakingų asmenų patvirtinimą ir metinį konsoliduotą pranešimą, socialinės atskaitomybės ataskaitą bei bendrovių valdymo ataskaitą.

Teisininkas
G. Keliauskas
 + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt

Priedai


Atsakingų asmenų patvirtinimas Lt.pdf
ZP valdymo ataskaita LT.pdf
ŽP Auditor. patvirtinim., Metin., finansin ir vald.kodeks.2019 Lt. 20200409.pdf
Socialinės atsakomybės ataskaita 2019 LT.pdf