Paskelbta: 2020-04-09 07:39:45 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų iš anksto pateiktų klausimų

Informuojame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), gavo Bendrovės akcininkų klausimus. Atsižvelgdami į Akcinių bendrovių įstatymo 16¹ straipsnio 1 dalį pateikiame atsakymus pagal akcininkų pateiktus prašymus ir klausimus:

1. Užtikrinti akcininkų lygiateisiškumo principą ir sudaryti galimybes akcininkams dalyvauti 2020-04-10 šaukiamame visuotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime dalyvauti nuotoliniu būdu.

Bendrovė sudaro akcininkams visas įstatyme numatytas privalomas galimybes dalyvauti akcininkų susirinkime t.y. dalyvauti gyvai (laikantis būtinų saugumo sąlygų ir iš anksto įspėjus Bendrovę) arba balsuoti pateikiant balsavimo biuletenį iš anksto.
Bendrovė svarstys galimybę ateityje organizuoti visuotinius akcininkų susirinkimus elektroninio ryšio priemonėmis, kai rinkoje bus pasiūlyti efektyvus ir patikimi elektroniniai sprendimai nuotoliniam akcininkų susirinkimo organizavimui.

2.1. Kokiu pagrindu ir kokiais teisės aktais vadovaujantis AB „Klaipėdos nafta“ įstatinis kapitalas bus didinamas naujai išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina, o ne išleidžiamų akcijų nominalia verte?

Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 120 „Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo“ (toliau – Nutarimas), kurio buvo nutarta Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patikėjimo teise valdomą valstybės turtą – katerį „Audra“ kaip papildomą įnašą perduoti Bendrovei didinat Bendrovės įstatinį kapitalą.
Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas ne išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina, bet išleidžiamų akcijų nominalia verte.
2020 m. balandžio 8 d. Bendrovė paskelbė esminį pranešimą, kuriuo buvo ištaisyta padaryta techninė klaida ir patikslintas alternatyviame sprendimo projekte Nr. 2 nurodytas didinamas įstatinio kapitalo dydis.

Nuoroda į pranešimą:
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=933662&messageId=1176166

2.2. Ar apskritai AB „Klaipėdos nafta“ veiklai yra būtinas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdomas tarnybinis kateris „Audra“ Š-7601, unikalus identifikavimo kodas 0000317157? Jeigu taip, prašome nurodyti, kokiai veiklai konkrečiai bus naudojamas šis kateris, bei kodėl būtent dabar ketinama įsigyti šį katerį?

Įgytas kateris Audra bus naudojamas operatyvinio personalo gabenimui į suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau - SGD) krantinę. Įgijus katerį, bus taupomos Bendrovės išlaidos, nes sumažės poreikis pirkti minėto personalo gabenimo į SGD krantinę paslaugą.

2.3. Dėl kokių priežasčių AB „Klaipėdos nafta“ nori įsigyti konkrečiai Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdomą tarnybinį katerį „Audra“ Š-7601, unikalus identifikavimo kodas 0000317157?

Minimas kateris Audra yra įgyjamas Nutarimo pagrindu, kaip nurodyta atsakyme į 2.1 klausimą.

2.4. Dėl kokių priežasčių visi KN akcininkai nebuvo informuoti apie ketinimus AB „Klaipėdos nafta“ įgyti katerį „Audra“ Š-7601, unikalus identifikavimo kodas 0000317157, ir nesudarytos lygiateisės sąlygos visiems akcininkams apmokėti naujai išleidžiamas akcijas nepiniginiais įnašais?

Bendrovės akcininkai apie ketinimą įsigyti katerį „Audra“ buvo informuoti iš karto po to, kai Bendrovės Valdyba priėmė sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomu įnašu.
Nuoroda į pranešimą:
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=929098&messageId=1170558

Kadangi Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas siekiant investuoti katerį „Audra“, naujai išleidžiamas akcijas nepiniginiu įnašu apmoka tik Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, iš kurios kateris „Audra“ yra perimamas.

    Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594.