Avaldatud: 2020-04-08 21:45:00 CEST
Merko Ehitus
Majandusaasta aruanne

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019

ASi Merko Ehitus 2019. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud finantstulemused ei ole võrreldes 13. veebruaril 2020 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud.

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

Arengud Balti riikide ehitus- ja kinnisvaraturul olid 2019. aastal meie jaoks ootuspärased. Viimaste aastate ehitusmahtude kiire kasv stabiliseerus ja uute kinnisvarainvesteeringute käivitamisel on arendajad muutunud ettevaatlikumaks. Kuigi riiklikud investeeringud rajatistesse jäid viimaste aastate tasemele, on avaliku sektori osakaal tellijana ehitusturul kasvanud.

Ootuspärane oli ka Merko kontserni ehitusmahtude vähenemine enam kui 20% võrra võrreldes 2018. aasta rekordtasemega. Kontserni müügitulu vähenes aastatagusega võrreldes Eestis ja Lätis, ent jäi samale tasemele Leedus ning kasvas Norras. Müügitulust ligi poole teenis kontsern väljastpoolt Eestit. 2019. aastal valmisid kontsernil mitmed silmapaistvad suurobjektid kõigi kolme Balti riigi pealinnas, ent samas mahus uusi ehitustellimusi kontserni lepingute portfelli ei lisandunud. Vähenenud ehitustellimuste põhjuseks oli nii ehituse sisendhindade kasv viimastel aastatel kui ka kontserni strateegia ehitusobjektide valikul.

Müügitulu vähenemise taustal suutsime aga parandada kontserni kasumlikkust ja maksueelne kasum kasvas võrreldes aastatagusega 2,8%. Kasumlikkust toetas meeskondade hea töö ning igapäevane panustamine protsesside lihtsustamise ja vigade vähendamise eesmärgil. Kasumlikkust toetasid ka kontserni kasvanud investeeringud korteriarenduse ärivaldkonda kõigis kolmes Balti riigis, suurim investeeringute kasv oli mullu Leedus. Oleme viimastel aastatel võtnud fookuse suurematele arendusaladele, kus saame luua tervikliku elukeskkonna ning käivitada arendusprojekte etapiviisiliselt vastavalt nõudlusele. 2019. aastal sai ligi 500 klienti Merko ehitatud kodu omanikuks. Suuremate käivitatud või valminud projektide seas saab välja tuua Veerenni, Lahekalda, Noblessneri ja Pikaliiva arendusalad Tallinnas, Viesturdārzs ja Gaiļezera nami Riias ning Vilneles Slenis ja Rinktines Urban Vilniuses.

Merko eesmärk on jätkuvalt olla eelistatud valik kvaliteeti ja usaldusväärsust hindavatele ehitusteenuste tellijatele ja korteriostjatele. Ehitatud hoonete ja rajatiste kaudu loome kaasaegset elukeskkonda ja parandame inimeste elukvaliteeti. Selle nimel jätkame ka ühiskonda panustamist, mille näiteks on pikaajalised koostööprojektid Eesti Terviseradade võrgustiku välja arendamisel, koostöö Eesti Tennise Liidu ja Eesti Kunstimuuseumiga ning erinevate ülikoolidega. Tegutseme pikast perspektiivist lähtudes ning väärtustame kvaliteeti ja usaldust.

Ehitus- ja kinnisvaraturu lähituleviku väljavaated on muutunud keeruliseks seoses globaalse viiruskriisiga. Riskid maailma majanduses ja finantsturgudel on hüppeliselt kasvanud ning lühiajaliselt ei saa välistada ka prognoosimatu ulatusega negatiivseid arenguid. Väga olulised tegurid turu edasises arengus on muuhulgas pankade laenupoliitika ja  tingimused, aga ka ettevõtete ja riiklike institutsioonide otsused ja koostöö. Usume, et tugev kapitaliseeritus ja meeskonna võimekus annab Merko kontsernile suhtelise eelise arendus- ja ehitusprojektide elluviimisel ja samuti negatiivsete turuarengute puhul raskustest välja tulemisel.

Tänan kõiki Merko kontserni töötajaid ja koostööpartnereid tulemusliku aasta eest, samuti meie tellijaid ja koduostjaid, kes Merkot on usaldanud.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
tuhandetes eurodes

  2019 2018
Müügitulu 326 779 418 011
Müüdud toodangu kulu (291 958) (384 962)
Brutokasum 34 821 33 049
Turustuskulud (4 260) (3 285)
Üldhalduskulud (12 988) (12 304)
Muud äritulud 2 983 3 527
Muud ärikulud (1 318) (1 115)
Ärikasum 19 238 19 872
Finantstulud 3 8
Finantskulud (684) (696)
Kasum (kahjum) tütarettevõtte müügist, likvideerimisest - (62)
Kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 1 766 653
Kasum enne maksustamist 20 323 19 775
Tulumaksukulu (3 833) (375)
Perioodi puhaskasum 16 490 19 400
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 16 270 19 343
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist 220 57
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse    
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 13 (6)
Perioodi koondkasum 16 503 19 394
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 16 281 19 324
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist 222 70
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,92 1,09

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
tuhandetes eurodes

  31.12.2019 31.12.2018
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 24 749 39 978
Nõuded ja ettemaksed 50 413 76 183
Ettemakstud tulumaks 104 224
Varud 166 226 117 992
  241 492 234 377
Põhivara    
Ühisettevõtete aktsiad või osad 2 498 732
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 11 094 10 391
Kinnisvarainvesteeringud 14 047 13 771
Materiaalne põhivara 11 919 9 715
Immateriaalne põhivara 777 671
  40 335 35 280
     
VARAD KOKKU 281 827 269 657
     
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 20 725 19 900
Võlad ja ettemaksed 69 585 77 016
Tulumaksukohustus 812 381
Lühiajalised eraldised 7 976 8 100
  99 098 105 397
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 43 001 24 266
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 682 1 481
Muud pikaajalised võlad 3 491 2 179
  48 174 27 926
     
KOHUSTUSED KOKKU 147 272 133 323
     
OMAKAPITAL    
Mittekontrolliv osalus 4 217 4 577
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793
Realiseerimata kursivahed (710) (721)
Jaotamata kasum 122 326 123 756
  130 338 131 757
OMAKAPITAL KOKKU 134 555 136 334
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 281 827 269 657

ASi Merko Ehitus auditeeritud 2019. aasta majandusaasta aruanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
andres.trink@merko.ee

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.

Manus


2019 Merko Ehitus aastaaruanne.pdf