Paskelbta: 2020-04-08 16:27:09 CEST
Orion Asset Management
Visuotinis akcininkų susirinkimas

CORRECTION: PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ IKKB „OMX BALTIC BENCHMARK FUND” EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

Vilnius, Lietuva, 2020-04-08 16:27 CEST -- PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND” EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ, JO DARBOTVARKĘ IR SPRENDIMŲ PROJEKTUS

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management”, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – Valdymo įmonė), sprendimu ir investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – Bendrovė), stebėtojų tarybos iniciatyva 2020 m. balandžio 30 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika. Susirinkimo apskaitos diena - 2020 m. balandžio 23 d.

Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Nr. 207 (su pakeitimais ir papildymais) Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas karantino režimas. Pranešimo apie Susirinkimą paskelbimo dieną neturime informacijos apie tai, ar karantino režimas bus pratęstas ir galios Susirinkimo dieną, dėl to Bendrovės akcininkų ir visų aukščiau nurodytų asmenų prašome Susirinkime dalyvauti ir balsuoti iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.am.orion.lt. Tais atvejais, kai su Susirinkimu susijusius dokumentus ir (ar) informaciją akcininkas turi teisę pateikti arba gauti Valdymo įmonės buveinėje, esant galimybei, prašytume rinktis dokumentus ir (ar) informaciją pateikti arba gauti kitu nurodytų būdu.

A.         Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai

Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomų sprendimų projektai:

1.         Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund"  metiniam pranešimui už 2019 metus.

1.1.      Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund"  metiniam pranešimui už 2019 metus.

2.         Dėl audituotų investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus patvirtinimo.

2.1.      Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus.

B.         Balsavimo tvarka

Susirinkimo organizatorius nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau dėl susiklosčiusios situacijos prašo balsuoti iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Valdymo įmonės tinklalapyje adresu www.am.orion.lt, meniu skiltyje “Fondai”, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą. Su šia informacija ir dokumentais akcininkai, iš anksto susiderinę laiką, galės susipažinti ir Valdymo įmonės buveinėje.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime.Toks įgaliojimas notaro netvirtinimas.

Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Valdymo įmonei elektroniniu paštu adresu oam@orion.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16 val.

Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Susirinkimui nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma.

Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Valdymo įmonė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Valdymo įmonei, siunčiant registruotu laišku buveinės adresu, arba iš anksto susiderinus laiką pristatant tiesiogiai. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Tinklalapyje www.am.orion.lt, meniu skiltyje “Fondai”, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą, skelbiama ši informacija ir dokumentai:

-            Pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;

-            Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir Susirinkimui pateikti dokumentai;

-            Bendrasis balsavimo biuletenis.

C.         Darbotvarkės ir sprendimų projektų pildymo bei klausimų uždavimo tvarka

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu iš anksto susiderinus laiką pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu oam@orion.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bus pranešama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo tais pačiais būdais kaip ir apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu iš anksto susiderinus laiką pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu oam@orion.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2020 m. balandžio 29 d. d. 16.00 val. gauti nauji sprendimų projektų siūlymai, į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu iš anksto susiderinus laiką Valdymo įmonės buveinės adresu arba siunčiant juos elektroniniu paštu oam@orion.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.