Paskelbta: 2020-04-07 21:08:18 CEST
APB "Apranga"
Pranešimas apie esminį įvykį

APB „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimų projektai

APB „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2020 m. balandžio 30 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2019 m. veiklą.

Sprendimo projektas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:
Išklausyta.

3. 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
2019 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
APB „APRANGA“ audito įmone 2020 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2020 m. iki  25 300 EUR (dvidešimt penkių tūkstančių trijų šimtų eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės atlygio politiką (4 priedas).

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2019 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;
Priedas Nr. 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
Priedas Nr. 3. 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
Priedas Nr. 4 Bendrovės atlygio politikos projektas.
Priedas Nr. 5. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

 

Priedai


Priedas1_APG IFRS 2019 LT_projektas.pdf
Priedas4_Atlygio politikos projektas_LT.pdf
Priedas3_Pelno paskirstymas 2019 LT_projektas.pdf
Priedas5_Bendrasis balsavimo biuletenis_LT.pdf
Priedas2_Vadovu patvirtinimas 2019 LT.pdf