Paskelbta: 2020-04-07 20:10:39 CEST
APB "Apranga"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie APB „APRANGA“ šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

APB „APRANGA“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. 11:00 val. šaukiamas APB „APRANGA“ (juridinio asmens kodas 121933274, buveinės adresas: Ukmergės g. 362, Vilnius, toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Registracijos pradžia: 2020 m. balandžio 30 d. nuo 10:30 val.

Susirinkimo vieta - Bendrovės buveinė, Ukmergės g. 362, Vilnius.

Susirinkimo apskaitos diena yra 2020 m. balandžio 23 d.

Teisių apskaitos diena - 2020 m. gegužės 15 d. Turtines teises turės asmenys, kurie bus akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2019 m. veiklą.
  2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
  3. 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  4. 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
  5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
  6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.apranga.lt, skiltyje „Investuotojams“. Dėl susidariusios situacijos ir karantinų ribojimų nustatymo valstybės mastu, su šia informacija Bendrovės buveinėje susipažinti galimybės nebus.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant el. pašto adresu teisininkai@apranga.lt arba registruotu laišku Bendrovei adresu Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius. Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą, audito įmonę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant el. pašto adresu teisininkai@apranga.lt arba registruotu laišku Bendrovei adresu Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius. Akcininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą, audito įmonę raštu bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, nurodydami akcininko asmens (fizinio ar juridinio) kodą bei fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenis - asmens kodą, siųsdami registruotu paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, minėtą informaciją siunčiant el. pašto adresu teisininkai@apranga.lt. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą paklausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija yra pateikta Bendrovės interneto svetainėje http://www.apranga.lt.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2020 m. balandžio 23 d.), asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Lietuvoje sparčiai didėjant koronaviruso sukeliamų užkrečiamos ligos COVID-19 atvejų ir negalint tiksliai numatyti tolimesnių Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų dėl karantino pratęsimo, aktyviai raginame visus akcininkus pasinaudoti išankstinio balsavimo galimybe, t.y. užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bendrovė bet kokiu atveju privalo per Akcinių bendrovių įstatymo numatytą terminą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą ir neturi teisės uždrausti akcininkams jame dalyvauti fiziškai, tačiau, balsuodami užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, Jūs ne tik įgyvendintumėte savo kaip akcininko teises, bet toks balsavimo būdas būtų patikimiausias užtikrinti Jūsų ir aplinkinių saugumą bei sveikatą.

Jei fiziškai atvyksite į visuotinį akcininkų susirinkimą, privalote laikytis visų tuo metu nustatytų vyriausybės rekomendacijų ar privalomų nurodymų, be to: atvykus dėvėti apsauginę kaukę, vienkartines pirštines, laikytis saugaus atstumo nuo kitų asmenų, nevykti į susirinkimą, jei sergate bet kokia užkrečiama liga. Bendrovė dės maksimalias pastangas, kad užtikrintų tinkamą patalpų vėdinimą, dezinfekcinio skysčio buvimą, asmenų sėdėjimą kuo didesniu atstumu vienas nuo kito ir pan.

Jeigu akcininkas raštu (įskaitant el. paštu) pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba akcininko nurodytu elektroniniu paštu, šiuo atveju, asmeniškai balsavimo biuleteniai nebus teikiami. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei siunčiant el. pašto adresu teisininkai@apranga.lt arba registruotu laišku adresu Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 55 291 960 akcijų.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801