Avaldatud: 2020-04-07 15:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

Tallinna Sadama 2020 I kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud

2020. aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,8 miljonit tonni kaupa ning 1,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 2,0%. Reisijate arv I kvartalis vähenes 13,3%. Laevakülastuste arv vähenes 2,9% 1585 külastuseni.

Esimese kvartali tulemusi mõjutas reisijate arvu osas enim märtsis puhkenud COVID-19 pandeemia ja sellega seoses Eestis ja naaberriikides kehtestatud erimeetmed ning reisijate veo piirangud. Tallinn-Stockholmi liin suleti ajutiselt alates 15. märtsist ning Tallinn-Helsingi liinil vähenes reisijate liikumine oluliselt märtsi teises pooles seoses Eesti ja Soome piiride sulgemisega reisijatele. Operaatorid on vähendanud ka Tallinn-Helsingi liinil sõitvate laevade arvu ja hõrendanud sõidugraafikuid, mis omakorda vähendas laevakülastuste arvu. Eriolukorra ajaks kehtestatud kruiisilaevade vastuvõtmise keeld I kvartali reisijate arvule mõju ei avaldanud, kuna kruiisihooaeg algab aprillis.

Kaubavedudele ei ole pandeemia seni olulist mõju avaldanud, pigem võib see avalduda järgmistes kvartalites seoses prognoositava majanduslangusega. Vedellasti maht kasvas, kuid kauba käitlemine on jätkuvalt projektipõhine ja mahud kvartalite lõikes volatiilsed. Ro-ro kaupade maht kasvas vaatamata COVID-19 pandeemia erimeetmete kehtestamisele reisijate veole, mis toimub ro-pax tüüpi laevadega. Puistlasti mõningane vähenemine tulenes väetiste ja teravilja käitlemise langusest. Konteinerite maht ühikutes langes 2018. a tasemele.

Laevakülastuste arvu langus tuleneb peamiselt kaubalaevadest, mida mõjutas konteinerlaevade külastuste arvu vähenemine osalt liinile tulnud suurema laeva ning sõidugraafiku muutuste tõttu. Kuna 2019. a I kvartalis olid mitmed reisilaevad dokis hooldustöödel, oli nende puhul võrdlusbaas tavapärasest madalam ja reisilaevade külastuste arvus suurt langust I kvartalis seetõttu ei tekkinud.

2020. aasta I kvartali kaubamahud lastiliikide lõikes, reisijate arv liinide lõikes ning laevakülastuste arv on esitatud järgnevas tabelis:

  I kvartal I kvartal muutus muutus %
  2020 2019    
Kaubavood lastiliikide lõikes (tuh tonni) 4 815 4 719 96 2,0%
Vedellast 2 161 1 954 207 10,6%
Ro-ro kaubad 1 333 1 274 59 4,6%
Puistlast 767 823 -56 -6,8%
Kaup konteinerites 457 490 -33 -6,7%
Konteinerid TEU 50 509 59 605 -9 096 -15,3%
Segalast 97 178 -81 -45,4%
Mitte-mereline 0 0 0 -
     
Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest) 1 552 1 790 -237 -13,3%
Tallinn-Helsingi 1 395 1 616 -220 -13,6%
Tallinn-Stockholm 136 151 -15 -9,9%
Muuga-Vuosaari 15 10 5 52,7%
Tallinn-Peterburi 0 2 -2 -100,0%
Kruiisireisijad (traditsiooniline) 0 0 0 -
Muud 6 11 -5 -43,4%
     
Laevakülastuste arv 1 585 1 632 -47 -2,9%
Kaubalaevad 377 421 -44 -10,5%
Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 208 1 211 -3 -0,2%
Kruiisilaevad (traditsioonilised) 0 0 0 -

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://www.ts.ee/statistika/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.


Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee