Paskelbta: 2020-04-06 16:30:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis gamyba“ valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų siūlymą

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

2020 m. kovo 30 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „Ignitis grupė“ nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą dėl Bendrovės akcijų. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia – 2020 m. balandžio 3 d., pabaiga – 2020 m. balandžio 22 d.

Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai, per 10 dienų nuo priežiūros institucijos patvirtinto cirkuliaro paskelbimo dienos, privalo pareikšti savo nuomonę apie oficialų siūlymą.

Bendrovės valdyba, susipažinusi su jai pateiktu UAB „Ignitis grupė“ oficialaus siūlymo cirkuliaru dėl Bendrovės akcijų, 2020 m. balandžio 6 d. įvykusiame posėdyje patvirtino savo nuomonę apie oficialų siūlymą (pridedama).

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.ltPriedas


Ignitis gamyba valdybos nuomone apie OS.pdf