Paskelbta: 2020-04-06 15:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2020 m. balandžio 28 d. sprendimų projektai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2020 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2. 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas:
1) Patvirtinti audituotas 2019 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

3. 2019 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:
2019 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

Valdyba siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno 140 080 tūkst. eurų skirti 52 435 tūkst. eurų 2019 m. dividendams mokėti, t. y. 0,09 euro dividendų vienai akcijai, o 87 645 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2019 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:
1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2020 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2020 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.
2) Įgalioti Bendrovės vadovą pratęsti esamą arba sudaryti naują audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 124 000 (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai) eurų be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.

5. Dėl reorganizavimo prijungiant Telia Customer Service LT, AB prie Telia Lietuva, AB patvirtinimo.

Sprendimo projektas:
1) Reorganizuoti Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant Telia Customer Service LT, AB (kodas 110401957, buveinė Vytenio g. 18, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie Telia Lietuva, AB (kodas 121215434, buveinė Saltoniškių g. 7A, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė), kuri po reorganizavimo tęs savo ir Telia Customer Service LT, AB vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis Telia Customer Service LT, AB turtas, teisės ir pareigos  pagal pridedamas reorganizavimo sąlygas.
2) Patvirtinti pridedamas reorganizavimo sąlygas.

6. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti po Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB reorganizavimo veiklą tęsiančios įmonės Telia Lietuva, AB naują įstatų redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

7. Dėl Bendrovės atlygio politikos patvirtinimo.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti Telia Lietuva, AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką.

8. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-7 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.


Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.

Jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje galios karantino režimas ir bus draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai, visuotiniame akcininkų susirinkime bus galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, užpildžius bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrovė, rūpindamasi savo akcininkų ir darbuotojų sveikata, rekomenduoja pirmiausia apsvarstyti nuotolines Bendrojo balsavimo biuletenio gavimo ir išankstinio balsavimo galimybes, o į Bendrovės buveinę atvykti tik išimtiniu atveju, kai kitokios galimybės nėra.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektai.
- 2019 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas.
- Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB reorganizavimo sąlygos.
- Telia Lietuva, AB įstatai.
- Telia Lietuva, AB vadovo ir valdybos narių atlygio politika.
- Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt

 

Priedai


Telia Lietuva_2019_IFRS_Finansines_ataskaitos.pdf
2020_Telia_Lietuva_balsavimo_biuletenio_pvz_Voting_ballot_sample.pdf
Telia_Lietuva_istatai_2020.pdf
Telia_Lietuva_2019_Konsoliduotas_pranesimas.pdf
Telia_Lietuva_ vadovo_ir_valdybos_nariu_atlygio_politika.pdf
Telia_Lietuva_2019_Bendroves_valdysenos_ataskaitos_forma.pdf
2019_pelno_paskirstymo_ataskaitos_projektas.pdf
Telia Lietuva AB ir Telia Customer Service LT AB reorganizavimo salygos.pdf