Paskelbta: 2020-04-06 13:00:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Metinė informacija

Papildoma informacija apie audituotas 2019 m. KN finansines ataskaitas

Nuo 2020 m. sausio 31 d. pranešimo „Nasdaq“, Bendrovė patikslino 2019 m. gruodžio 31 dienos balansą. Audituotas 2019 m. visas Bendrovės turtas (663,8 mln. EUR) ir audituoti įsipareigojimai (472,7 mln. EUR) yra atitinkamai 135 mln. EUR ir 135,2 mln. EUR didesni nei neaudituotas Bendrovės turtas (528,8 mln. EUR) ir neaudituoti įsipareigojimai (337,5 mln. EUR). Skirtumą lėmė tai, kad plaukiojančio laivo saugyklos su išdujinimo įrenginiu (FSRU) „Independence“ nuomos sutarties įsipareigojimai buvo iš naujo įvertinti ir sutartyje numatytas išpirkimo opcionas buvo kapitalizuotas audituotose metinėse finansinėse ataskaitose 2019 m. gruodžio 31 d.

Per paskutinį 2019 m. ketvirtį įvyko keletas reikšmingų įvykių, kurie turėjo įtakos vadovybės nuomonei ir pakartotiniam tikimybės realizuoti nuomos sutartyje numatytą išpirkimo opcioną įvertinimui. Norint įvertinti numatyto išpirkimo opciono realizavimo tikimybę ir užtikrinti atitikimą 16-ojo TFAS reikalavimams, reikėjo nemažai laiko nuodugniai išnagrinėti technologines ir ekonomines aplinkybes. Vis dėlto, atkreipiame dėmesį, kad sprendimas kapitalizuoti nuomos įsipareigojimus ir turtą nereiškia sprendimo įsigyti „Independence“. Bendrovės vadovybė atliks skaidrų laivo įsigijimo procesą tam, kad būtų pasirinktas ekonomiškai naudingiausias variantas, taip, kaip yra reikalaujama Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo bei 2019 m. lapkričio 4 d. įsigaliojusio Valdybos sprendimo.

Audituotos 2019 m. finansinės ataskaitos yra paskelbtos šiame esminiame pranešime: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=933078&messageId=1175454


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.