Paskelbta: 2020-04-02 16:51:06 CEST
AB "Linas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Korekcija: AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

Korekcija: 5 punktu papildyta visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, papildyta visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos data ir patikslinta informacija apie sprendimų projektų teikimą akcininkams.

AB „Linas“, juridinio asmens kodas 147689083, buveinės adresas S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data – 2020 m. balandžio 30 d., ketvirtadienis.

Susirinkimo laikas – 13.00 valanda. Registracija vyks nuo 12 val. iki 12.45 val.

Susirinkimo vieta – AB „Linas“ buveinės salėje, S.Kerbedžio g. 23, Panevėžyje.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Auditoriaus išvada apie 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.
  2. 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
  3. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
  4. Dėl AB „Linas“ Kolegialių organų ir vadovų atlygio politikos tvirtinimo.
  5. Dėl audito paslaugų teikimo termino pratęsimo

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. balandžio 23 d. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2020 m. balandžio 23 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2020 m. gegužės 15 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo po projektų paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka bus patalpinti Bendrovės interneto tinklapyje http://www.linas.lt. Su šia informacija Bendrovės akcininkai taip pat gali susipažinti darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 16.00 val., Bendrovės buveinėje adresu S. Kerbedžio g. 23, Panevėžyje.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu iki 2020 m. balandžio 30 dienos 10 valandos gali būti pristatomi (darbo dienomis) į Bendrovės buveinę arba išsiunčiami registruotu laišku, adresu S. Kerbedžio g. 23, LT-35114, Panevėžys. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami office@linas.lt. Susirinkime bus svarstomi tik iki 2020 m. balandžio 30 d. 10 valandos Bendrovėje gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbo tvarkos klausimais. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienom iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu office@linas.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki susirinkimo. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija.

Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas turi teisę elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu office@linas.lt, atsiųsdamas duotą įgaliojimą ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Akcininkas pranešime turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Spausdintą bendrąjį balsavimo biuletenį galima gauti Bendrovės buveinėje, adresu S.Kerbedžio g. 23, Panevėžys. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu užpildytą bendrojo balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti  pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai su pridedamais dokumentais turi būti pateikti Bendrovei asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba registruotu laišku adresu S. Kerbedžio g. 23, LT-35114, Panevėžys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.

Atsižvelgiant į tikimybę, kad 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną – rekomenduojame AB „Linas“ akcininkams nuomones reikšti ir balsuoti paskelbtais visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais iš anksto balsuojant raštu pateikiant iš ankstinius biuletenius.

Informacija teikiama telefonu (8 45) 506100.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
Tel. (8 45) 506100