Publicēts: 2020-04-01 19:17:08 CEST
Storent Investments
Iekšējā informācija

Par rakstveida procedūru obligacionāru, kuriem pieder obligācijas ar ISIN LV0000802304, piekrišanas saņemšanai

Iekšēja informācija, 2020-04-01 19:17 CEST --  

 

    AS “Storent Investments” (turpmāk – Emitents) saskaņā ar Emitenta 2017. gada 19. jūnija noteikumu, kas regulē Emitenta 2017. gada 30. jūnijā emitētas obligācijas (ISIN: LV0000802304) (turpmāk – Noteikumi), 21.punktu ierosina rakstveida procedūru, lai saņemtu obligacionāru piekrišanu grozījumiem Noteikumos. Ar grozījumiem paredzēts pagarināt obligāciju dzēšanas termiņu par vienu gadu un izslēgt no Noteikumiem Neto parādsaistību/EBITDA finanšu nosacījumu.

   Covid-19 straujā izplatība ir radījusi būtisku ietekmi uz Emitenta galvenajiem darbības tirgiem, kā arī uz iespēju refinansēt Emitenta saistības.

   Covid-19 straujās izplatības dēļ visās ES valstīs ir ieviests ārkārtas stāvoklis, kas rada būtiskus ierobežojumus uzņēmējdarbībā. Emitents turpina darboties ierastajā režīmā, ievērojot piesardzības pasākumus. 2020. gada martā Emitents ir atklājis jaunu interneta mājaslapu, kā arī radījis tehnoloģiskus risinājumus, kas ļaus Emitenta klientus apkalpot virtuālajā vidē. Pastāvot neskaidrībai par Covid-19 tālāku ietekmi uz Emitenta darbiniekiem, klientiem un ekonomiku kopumā, Emitenta vadība ir uzsākusi pārrunas ar visiem kreditoriem par pamatsummu maksājumu atlikšanu. Emitenta lielākā akcionāra aizdevuma termiņš ir pagarināts par 12 mēnešiem un procentus Emitents var izmaksāt naudā vai kapitalizēt pēc savas izvēles. Ar lielākajiem līzinga devējiem Emitents plāno noslēgt pārrunas tuvāko nedēļu laikā. Procentus par visām finanšu saistībām Emitents turpina maksāt pilnā apmērā.

   Ar Noteikumu grozījumiem Emitents piedāvā pagarināt obligāciju dzēšanas termiņu par vienu gadu un izslēgt no Noteikumiem Neto parādsaistību/EBITDA finanšu nosacījumu, kas ļaus Emitentam pārkārtot savu darbību iespējamajam apgrozījuma kritumam un turpināt savlaicīgi izpildīt savas saistības. Procentus par obligācijām Emitents turpinās maksāt Noteikumos paredzētajos termiņos.

   Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, Emitents aicina obligacionārus atbalstīt Noteikumos paredzētos grozījumus.

   Ja obligacionāru balsojuma rezultātā tiks apstiprināti Noteikumos paredzētie grozījumi, tad Emitents apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Emitenta paziņojuma par Noteikumu grozījumu stāšanos spēkā publicēšanas samaksāt katram obligacionāram, kurš saskaņā ar Nasdaq CSD SE sastādīto sarakstu ir obligacionārs 2020. gada 1. aprīlī un kurš ir balsojis “par” Noteikumos paredzēto grozījumu apstiprināšanu, maksu par grozījumu apstiprināšanu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no attiecīgajam obligacionāram piederošo obligāciju pamatsummas.

   Pielikumā ir pievienots paziņojums par rakstveida procedūru obligacionāru piekrišanas saņemšanai, kurā ir norādīta detalizēta informācija par piedalīšanos balsojumā un balsošanas termiņiem, ierosinātie Noteikumu grozījumi, balsošanas anketa un pilnvaras forma.

   Emitents ir pilnvarojis Redgate Capital organizēt balsošanas procesu, t.sk. vest nepieciešamās pārrunas ar Obligacionāriem. Emitents aicina visus obligacionārus būt atsaucīgiem, rūpīgi iepazīties ar piedāvātajiem grozījumiem un iesniegt savu balsojumu tam paredzētajā termiņā.

   

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com


Doc 10M Pilnvaras forma 20200401 lat.docx
Doc 10M Pazinojums rakstveida procedura 20200411 lat.pdf
Doc 10M Balsosanas anketa 20200401 lat.docx
Doc 10M Noteikumu grozijumi 20200401 lat.pdf