Avaldatud: 2020-03-31 19:00:00 CEST
PRFoods
Börsiteade

AS PRFoods võlakirjade avaliku pakkumise märkimistulemused

Esmaspäeval, 30. märtsil 2020. a. lõppes AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) tagatud võlakirjade avalik pakkumine, mille käigus pakuti võlakirju nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, intressimääraga 6,25% aastas ja lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025. a (edaspidi „Võlakirjad“).

Avaliku pakkumise maksimaalseks kogumahuks (ehk avaliku pakkumise raames emiteeritavate Võlakirjade maksimaalseks kogunimiväärtuseks) oli 1 890 400 eurot. Avalikust pakkumisest võttis kokku osa 133 investorit, kes märkisid kokku 3 978 Võlakirja, kogunimiväärtusega 397 800 eurot.

PRFoods’i hinnangul mõjutas negatiivselt investorite huvi pakkumises osalemiseks pakkumisperioodi jooksul toimunud arengud koroonaviiruse Covid-19 levikus, sellega seoses Eestis ja paljudes teistes riikides välja kuulutatud eriolukord ning eelnevaga kaasnenud erakordselt kõrge volatiilsus finantsturgudel. Sellest tulenevalt otsustas PRFoods märkida ise 4 926 Võlakirja, kogunimiväärtusega 492 600 eurot. PRFoods kavatseb hoida enda poolt märgitud Võlakirju kuni finantsturgude stabiliseerumiseni ja investorite nõudluse suurenemiseni ning võõrandada need seejärel investoritele.

Avaliku pakkumise raames märgiti kokku 8 904 Võlakirja (seda koos PRFoods’i poolt märgitud Võlakirjadega), kogunimiväärtusega 890 400 eurot ehk 47,10% pakkumise maksimaalsest mahust. Kuna investorite ja PRFoods’i poolt esitatud märkimisavaldused ei ületanud avaliku pakkumise maksimaalset mahtu, rahuldati kõik esitatud märkimisavaldused täies ulatuses. Ulatuses, milles Võlakirju investorite ja PRFoods’i poolt ei märgitud, otsustati pakkumine tühistada ja Võlakirju mitte jaotada.

Vastavalt Võlakirjade tingimustele ei ole PRFoods kohustatud enda poolt märgitud võlakirjade eest märkimishinda tasuma ning samuti ei tasuta PRFoods’i poolt hoitavate Võlakirjade osas lunastusmakseid enne kõigi teiste võlakirjaomanike poolt hoitavate Võlakirjade eest maksmisele kuuluvate lunastusmaksete teostamiseni. PRFoods’i poolt hoitavaid Võlakirju ei arvestata ka võlakirjaomanike koosoleku kvoorumi hulka ning samuti ei arvestata nendega esindatud hääli võlakirjaomanike enamust nõudvate otsuste tegemisel.

Avalik pakkumine oli Võlakirjade emissiooni teine osa. PRFoods viis 2020. a jaanuaris läbi Võlakirjade mitteavaliku pakkumise ning emiteeris investoritele 91 096 Võlakirja, kogunimiväärtusega 9 109 600 eurot. Koos nimetatud mitteavaliku pakkumise raames emiteeritud Võlakirjade ja avaliku pakkumise tulemusel emiteeritud Võlakirjadega on emiteeritud Võlakirjade koguarv 100 000, kogunimiväärtusega 10 000 000 eurot.

Avaliku pakkumise tulemusel investoritele jaotatavad emiteeritavad Võlakirjad (vastavalt PRFoodsi juhatuse poolt kinnitatud jaotusele) kantakse investoritele üle eeldatavalt 3. aprillil 2020. a või sellele lähedasel kuupäeval. Võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on planeeritud 6. aprill 2020. a.

PRFoodsi juhataja, Indrek Kasela, kommenteeris märkimistulemusi järgnevalt: „Arvestades, et pakkumine sattus aega, kus maailma tähelepanu on koroonaviirusega võitlemisel, on selge, et investorite fookus on praegu mujal. PRFoods’i esialgne plaan oli teostada 8,5 miljoni euro suurune suunatud emissioon ning kuna selle emissiooni tulemusena saime investoritelt juba 9,1 miljonit eurot, täitsime oma eesmärgi võlakirjade mahu osas juba suunatud emissiooni käigus. Kohe kui on näha märke turgude rahunemisest ning on selgunud ka majanduse toetusmeetmed, võtame vastu otsuse, kas viia läbi täiendav suunatud emissioon. Praegusel hetkel puudub selleks vajadus. Oleme tänulikud Eesti investoritele, kes meie võlakirju märkisid“.

PRFoodsi nõustas võlakirjaemissiooni läbiviimisel juriidilistes küsimustes Advokaadibüroo COBALT OÜ ja finantsküsimustes Redgate Capital AS.

Oluline teave:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee