Paskelbta: 2020-03-31 15:02:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis gamybos“ preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.  

Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 2020 m. 2 mėnesių2019 m. 2 mėnesių*Pokytis
Pajamos pagal sutartis su klientais20,5 mln. Eur24,5 mln. Eur-16,2%
Koreguota EBITDA**9,0 mln. Eur9,5 mln. Eur-5,6%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 2020 m. 2 mėnesių2019 m. 2 mėnesiųPokytis
Elektrėnų kompleksas33,1 GWh3,2 GWh       934,3%
Kruonio HAE112,1 GWh43,7 GWh156,5%
Kauno A. Brazausko HE51,4 GWh66,8 GWh-23,0%

Efektyvus Kruonio HAE (KHAE) galimybių išnaudojimas didino KHAE gamybos apimtis ir pelningumą, o tai beveik kompensavo neigiamą žemų kainų ir mažesnės gamybos Kauno A. Brazausko HE efektą bei 2019 m. rezultatui teigiamą įtaką turėjusį vienkartinį mazuto atsargų pardavimą.

Sausį-vasarį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., pajamoms daugiausiai įtakos darė žemų rinkos kainų nulemtos žemesnės KHE pagamintos elektros energijos pardavimo kainos, mažesnė KHE gamyba bei 2019 m. pardavimus didinusios mazuto atsargų vienkartinės pardavimo pajamos.

* Bendrovės 2019 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m.

** Bendrovės 2020 m. preliminarus ir 2019 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt