Paskelbta: 2020-03-31 07:50:00 CEST
LITGRID AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Correction: Šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

Patikslintos  eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos data ir eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos data į 2020 m.

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 20 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 229 salėje, Viršuliškių skg. 99B, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2020 m. balandžio 20 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2020 m. balandžio 20 d. 9.55 val.

Atsižvelgiant į tikimybę, kad 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną – primygtinai kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti Susirinkimo dienotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Plačiau apie akcininkų teises ir pareigas pateikiama šio pranešimo apačioje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2020 m. balandžio 10 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2020 m. gegužės 5 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

  1. 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Išklausomas LITGRID AB konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2019 m. (1 priedas)

  1. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada (1 priedas).

  1. Konsoliduotų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

Patvirtinti LITGRID AB 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas).

  1. 2019 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Siūlomas sprendimas:

Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą 2019 metų LITGRID AB pelno paskirstymą (2 priedas).

  1. Dėl LITGRID AB Atlygio politikos patvirtinimo.

Siūlomas sprendimas:

5.1. Patvirtinti „LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką“ (3 priedas).

5.2. Įgalioti ir įpareigoti LITGRID AB vadovą Daivį Virbicką viešai paskelbti patvirtintą politiką, taip pat šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo rezultatus ir susirinkimo datą, kaip tai numato LR Akcinių bendrovių įstatymas.

  1. Dėl naujos kadencijos LITGRID AB valdybos išrinkimo.

Siūlomas sprendimas:

6.1. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. atšaukti in corpore 2016 m. liepos 29 d. LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 4 metų kadencijai išrinką valdybą.

6.2. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. į  LITGRID AB valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausia balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus. Vadovaujantis 2020 m. kovo 27 d. UAB „EPSO-G” valdybos sprendimu bei 2020 m. kovo 26 d. UAB „EPSO-G” Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija, siūlomi šie kandidatai:

6.2.1.   LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Jūratę Marcinkonienę;

6.2.2.   LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Rimvydą Štilinį;

6.2.3.   LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Algirdą Juozaponį;

6.2.4.   Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu išrinkti Artūrą Vilimą;

6.2.5.   Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu išrinkti Domą Sidaravičių.

6.3. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą išrinkusiam 2020 m. balandžio 20 d. šaukiamam LITGRID AB eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

  1. Dėl naujos kadencijos valdybos veiklos sąlygų nustatymo.

Siūlomas sprendimas:

7.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas.

7.2. Nepriklausomiems valdybos nariams mokėti 2019 m. gruodžio 17 d. LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuris atitinka 2020 m. balandžio 20 d. susirinkimo tvirtinamos „LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką“, nustatytus atlygio dydžius.

7.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių Daivį Virbicką ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio spendimo priėmimo dienos LITGRID AB vardu su naujai kadencijai išrinktais valdybos nariais pasirašyti 2019 m. gruodžio 17 d. LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas standartines sutartis dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos LITGRID AB valdyboje bei 2019 m. balandžio 23 d.  LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas standartines sutartis dėl valdybos nario veiklos LITGRID AB vadyboje.

  1. Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo.

Siūlomas sprendimas:

Įgalioti (su teise perįgalioti) LITGRID AB generalinį direktorių Daivį Virbicką pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujos kadencijos valdybos išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

  1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. kovo 27 d. valdybos sprendimui Nr. 4 (protokolo Nr. 6)

Siūlomas sprendimas:

9.1. Pritarti ilgalaikio turto - 330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) – sukūrimui (įrengimui), sudarant projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, susidedančia iš AB „Kauno tiltai„ (juridinio asmens kodas: 133729589, buveinės adresas: Ateities pl. 46, Kaunas) ir UAB „Litenergoservis“ juridinio asmens kodas: 302244515, buveinės adresas: Senolių g. 3, Vilnius). Sutarties  kaina be PVM – 14.849.700,0 EUR, su PVM –17.968.137,00 EUR.

2. Patvirtinti esmines 330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) rekonstravimo darbai projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties  sąlygas:

9.2.1. Sutarties  šalys:

9.2.1.1. Užsakovas- LITGRID AB – juridinio asmens kodas: 302564383, buveinės adresas: Viršuliškių skg. 99B, Vilnius

9.2.1.2. Rangovas- ūkio subjektų grupė, susidedanti iš AB „Kauno tiltai„ (juridinio asmens kodas: 133729589, buveinės adresas: Ateities pl. 46, Kaunas) ir UAB „Litenergoservis“ juridinio asmens kodas: 302244515, buveinės adresas: Senolių g. 3, Vilnius);

9.2.2. Sutarties objektas – 330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) rekonstravimo darbai.

9.2.3. Darbų atlikimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2023-09-29 nuo Sutarties sudarymo dienos:

9.2.3.1 I etapas (per 10 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos) – gauti statybą leidžiantys dokumentai;

9.2.3.2 II etapas (iki 2023-07-29) – įjungta rekonstruota 330 kV oro linija Lietuvos E – Alytus (LN 330);

9.2.3.3  III etapas (iki 2023-09-29) gauti statybos užbaigimo aktai.

9.2.4. Sutarties galiojimo terminas  -  iki šalių sutartinių įsipareigojimų atlikimo arba Sutarties nutraukimo.

9.2.5. Sutarties kaina  be PVM – 14.849.700,0 EUR, su PVM –17.968.137,00 EUR.

9.2.6 Atsiskaitymo tvarka: 5 proc. pradinės Sutarties kainos dydžio išankstinis apmokėjimas bus mokamas Rangovui per 30 dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Likusius visus tarpinius mokėjimus Rangovui Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal darbų žiniaraštį (už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus – pagal Rangovo Pirkimo metu pateiktą pasiūlymą). Tinkamai išrašytą PVM sąskaitą faktūrą (atskaičius sulaikytas sumas)  Užsakovas  apmokės per  30 dienų nuo jos gavimo dienos. Užsakovas sulaikys pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kurie viršys 90 proc. pradinės Sutarties kainos.

9.2.7. Netesybos už laiku neatliktus Darbus:

9.2.7.1  Už laiku neatliktus I etapo darbus (turi būti gauti statybą leidžiantys dokumentai - per 10 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos) - 0,005 proc. nuo pradinės Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną.

9.2.7.2 Už laiku neatliktus II etapo darbus (Įjungta rekonstruota 330 kV Ol Lietuvos E – Alytus (LN 330) - iki 2023-07-29)  – 0,03 proc. nuo pradinės Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną.

9.2.7.3 Už laiku neatlikus III etapo darbus (turi būti gauti statybos užbaigimo aktai iki 2023-09-29) – 0,005 proc. nuo pradinės Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną.

9.2.8. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Užsakovui priimtino banko (bankų sąrašas nurodytas Sutarties SS 1.4 priede) pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir neatšaukiama garantija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM (t.y. 1.484.970,00 Eur), galiojimo terminas – iki visų Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos ir 60 dienų po jos.

 Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, 202 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu. Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo paskelbimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja karantinas (ir nėra galimybių numatyti ar jo galiojimas nebus pratęstas) – kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės internetiniame puslapyje skiltyje „Investuotojams“ pateikiama informacija.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu Viršuliškių skg. 99B, Vilnius ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 17 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 17 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Pridedama:

1. Konsoliduotos ir Bendrovės 2019 m. finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu;

2. 2019 m. LITGIRD AB pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

3. LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politika;

4. 2020-03-27 UAB „EPSO-G” Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija dėl LITGRID AB valdybos sudėties.

5. Bendrasis balsavimo biuletenis.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė

tel. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedai


5 priedas VAS balsavimo biuletenis LT.docx
4 priedas ASK rekomendacija del LG valdybos nariu_2020-03-26.pdf
3 priedas KO_atlygio_politika_LT.pdf
1 priedas LITGRID AB 2019 FA_su isvada su parasais LT.pdf
2 priedas 2019 m. LG Pelno paskirstymo projektas VAS_LT.pdf