Paskelbta: 2020-03-27 18:55:05 CET
AB "Amber Grid"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 20 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas karantinas, rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti AB „Amber Grid“.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotasis metinis pranešimas;
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2019 m. konosoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotojo metinio pranešimo;
3. AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4. AB „Amber Grid“ 2019 m. pelno paskirstymas;
5. AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimas;
6. AB „Amber Grid“ valdybos rinkimas;
7. Naujos kadencijos valdybos veiklos sąlygų nustatymas.

Akcininkų registracijos pradžia: 2020 m. balandžio 20 d. 9.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2020 m. balandžio 20 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. balandžio 10 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2020 m. gegužės 5 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje bus AB „Amber Grid“ akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
 
Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 27 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams (paaiškinimams, kai sprendimų priimti nereikia):

1) AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotasis metinis pranešimas

Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2019 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama)“ (1 priedas).

2) Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduoto metinio pranešimo

Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama)“ (1 priedas).

3) AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Sprendimo projektas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas)

4) AB „Amber Grid“ 2019 m. pelno paskirstymo tvirtinimas

Sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2019 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas)

5) AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimas

Sprendimo projektas:
„1. Patvirtinti AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).
2. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą viešai paskelbti patvirtintą politiką, taip pat šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo rezultatus ir susirinkimo datą, kaip tai numato LR Akcinių bendrovių įstatymas.“ (AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką – 3 priedas)

6) AB „Amber Grid“ valdybos rinkimas

Sprendimo projektas:
„1. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. atšaukti in corpore 2016-04-28 AB „Amber Grid“ visuotinio akcininkų susirinkimo 4 metų kadencijai išrinką valdybą.
2. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. į AB „Amber Grid“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausia balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus. Vadovaujantis UAB „EPSO-G” Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija, siūlomi šie kandidatai:

2.1. AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti  Renatą Damanskytę-Rekašienę;
2.2. AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Algirdą Juozaponį;
2.3. AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Rimydą Štilinį;
2.4. Nepriklausomu AB „Amber Grid“ valdybos nariu išrinkti Igną Degutį;
2.5. Nepriklausomu AB „Amber Grid“ valdybos nariu išrinkti Sigitą Žutautą.

3. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą išrinkusiam 2020 m. balandžio 20 d. šaukiamam AB „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.“ (UAB „ESPO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija – 4 priedas)

7) Naujos kadencijos valdybos veiklos sąlygų nustatymas

1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas. 
2. Nepriklausomiems valdybos nariams mokėti 2019 m. gruodžio 6 d. AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus atlygio dydžius.
3. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su naujai išrinktais valdybos nariais pasirašyti sutartis dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje pagal AB „Amber Grid“ visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje sąlygas.“

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 5 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2020 m. balandžio 20 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 13 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt. 

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 262 straipsnyje, bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt

Priedai:
1. AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys ir konsoliduotasis metinis pranešimas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada;
2. AB „Amber Grid“ 2019 m. pelno paskirstymo projektas;
3. AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos projektas;
4. UAB „ESPO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija;
5. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma.
6. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis.
7. Atsakingų asmenų patvirtinimas.
8. AB „Amber Grid“ Socialinės atsakomybės ataskaita

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė,
„Amber Grid" komunikacijos vadovė,
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt

Priedai


Balsavimo biuletenis.docx
Socialinės atsakomybės ataskaita.pdf
Pelno paskirstymas.pdf
Atlygio politika.docx
Atsakingų asmenų patvirtinimas.pdf
Amber Grid igaliojimo forma.docx
Amber Grid finansinė ataskaita ir metinis pranešimas.pdf
ASK rekomendacija dėl valdybos narių.pdf