Paskelbta: 2020-03-27 15:05:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Didės UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių skaičius

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313. 

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. kovo 27 d. gavo jos vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) sprendimą, kuriuo keičiami Bendrovės įstatai. Naujoje įstatų redakcijoje numatyta, kad Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro nebe 5, o 7 nariai. Stebėtojų tarybos narių skaičius bus laikomas pakeistu nuo naujų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre momento. 

Kartu Finansų ministerija pakeitė Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires. Šiose gairėse detalizuojama, kad Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai – 2 akcininko atstovai ir 5 nepriklausomi nariai. Artimiausiu metu Finansų ministerija planuoja inicijuoti atranką į dviejų nepriklausomų Bendrovės stebėtojų tarybos narių pareigas.  

Šis pokytis buvo įgyvendintas atsižvelgiant į užsienio šalių gerosios valdysenos pavyzdžius ir praktiką, susijusią su kolegialių organų formavimu. Pagal ją įmonių (įmonių grupių) kolegialiuose organuose turėtų veikti įvairiapuses kompetencijas turintys nariai, o patį kolegialų organą turėtų sudaryti pakankamas asmenų skaičius, kad būtų užtikrinta įmonės veiklos srityje reikalingų kompetencijų visuma.  

Bendrovės vykdomų veiklų spektras yra itin platus, ji yra patronuojanti didelės įmonių grupės įmonė. Prie Bendrovės stebėtojų tarybos suformuoti 3 visos įmonių grupės mastu veikiantys komitetai formuoja platų kompetencijų poreikį stebėtojų taryboje. Siekiant patenkinti šį poreikį ir pritraukti asmenis turinčius reikalingas kompetencijas, didinamas kolegialaus organo narių skaičius.  

Viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ taip pat rekomendavo plėsti Bendrovės stebėtojų tarybos kompetencijas ir didinti stebėtojų tarybos narių skaičių bent iki 7 narių. 

Prie šio pranešimo pridedame naujos redakcijos Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires. 

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene komunikacijos vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt   


Priedas


Ignitis grupės korporatyvinio valdymo gairės_2020.03.26 redakcija.pdf