Paskelbta: 2020-03-25 15:00:00 CET
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Valdyba patvirtino 2019 m. finansines ataskaitas ir šaukia akcininkų susirinkimą 2020 m. balandžio 28 dieną

2020 m. kovo 24 d. Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba nutarė:

- Patvirtinti audituotos 2019 m. Bendrovės metinės konsoliduotosios ir atskirosios finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų projektą.

Audituoti 2019 m. „Telia Lietuva“ įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2020 m. sausio 29 d. paskelbtų 2019 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: audituotos 2019 m. konsoliduotos „Telia Lietuva“ įmonių grupės pajamos sudarė 388 299 tūkst. eurų, o 2019 m. laikotarpio pelnas – 54 726 tūkst. eurų. 2019 m. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, sudarė 130 992 tūkst. eurų.

- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2019 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinimui.

- Sušaukti eilinį visuotinį Telia Lietuva, AB akcininkų susirinkimą 2020 m. balandžio 28 d. 13.00 val. Vilniuje, Saltoniškių g. 7A, „Telia Lietuva“ buveinėje ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2019 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
5. Dėl reorganizavimo prijungiant Telia Customer Service LT, AB prie Telia Lietuva, AB patvirtinimo.
6. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
7. Dėl Bendrovės atlygio politikos patvirtinimo.
8. Dėl sprendimų vykdymo.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektai.

 

Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedai


Telia_Lietuva_2019_Bendroves_valdysenos_ataskaitos_forma.pdf
Telia_Lietuva_2019_audituotu_rezultatu_pristatymas.pdf
Telia_Lietuva_2019_Konsoliduotas_pranesimas.pdf
Telia Lietuva_2019_IFRS_Finansines_ataskaitos.pdf