Avaldatud: 2020-03-25 13:00:00 CET
Coop Pank
Börsiteade

Coop Pank lükkab edasi kavandatud korralise aktsionäride üldkoosoleku

Tulenevalt kohalduvatest regulatsioonidest on Coop Pank ASi (edaspidi Pank) juhatusel kohustus kutsuda kokku korraline üldkoosolek hiljemalt nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Pank on teinud ettevalmistusi üldkoosoleku kokkukutsumiseks aprillikuus.

Vabariigi Valitsuse poolt on 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukord seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas (https://www.riigiteataja.ee/akt/313032020001). Eriolukord kehtib kuni 01.05.2020. Eriolukorra alusel on Eestis kehtestatud mitmeid piiranguid, ühe piiranguna on keelatud kõik avalikud kogunemised.

Võttes arvesse eriolukorda ning selle alusel kehtestatud piiranguid, on Panga juhatus otsustanud lükata edasi aprillis toimuma kavandatud Panga aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Korraldame üldkoosoleku esimesel võimalusel alates erakorraliste asjaolude äralangemisest.

Üldkoosoleku toimumisest teavitab Pank aktsionäre seaduses toodud nõuete kohaselt ja viisil.

Vastavalt Panga nõukogu 25. märtsi 2020 otsusele on Panga aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega vastu võetavate otsuste osas järgmine:

 1. Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 1. Coop Pank AS 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta kasum 5 527 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

  • kanda 276 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
  • mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;
  • mitte maksta aktsionäridele dividende ning kanda  5 251 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.
 1. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks.

Nimetada Coop Pank AS-i 2020. - 2022. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

4.    Põhikirja muutmine
4.1.   Muuta põhikirja punkti 3.2.7. ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Korralise ja/või erakorralise üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht, päevakord, nõukogu ettepanekud iga päevakorrapunkti kohta ja muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud tehakse aktsionäridele teatavaks vähemalt kolm nädalat ette.  Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele seadusega ettenähtud korras. Kui Aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest, kui  õigusaktidega ei ole sätestatud suurema osaluse nõuet.“
4.2.  Muuta põhikirja punkti 3.2.9. ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja punktides 3.2.5.1, 3.2.5.2 ja 3.2.5.9 nimetatud küsimuse otsustamisel, milles otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul esindatud häältest, ning välja arvatud juhul, kui seadusega on ettenähtud suurem häälteenamuse nõue. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.“
4.3.  Seoses põhikirja punkti 3.2.9. sõnastuse muutmisega kustutada põhikirjast punktid 3.2.9.1. – 3.2.9.4.
4.4.  Täiendada põhikirja uue punktiga 3.3.5, mille alusel on nõukogul võimalik suurendada aktsiakapitali aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks:
„Nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Nõukogu ei või suurendada aktsiakapitali rohkem kui 1/10 aktsiakapitalist, mis oli registreeritud põhikirja redaktsiooni jõustumise ajal.“

 1. Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
 2. Märkimise eesõiguse välistamine

Põhikirja punkti 3.3.5. alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise eesõigus kuulub Seltsi töötajatele, kellele laieneb 11.12.2017. a Seltsi üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad). Välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Coop Pank AS-i aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks.

 1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Kutsuda Coop Pank AS-i nõukogust tagasi Jaanus Vihand, Priit Põldoja, Märt Meerits, Jaan Marjundi ja Roman Provotorov.

 1. Nõukogu liikmete valimine

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uuteks liikmeteks alljärgnevad isikud:

 • Alo Ivask, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Ardo Hillar Hansson, volitusega alates 08.06.2020 tähtajaga 3 (kolm) aastat).
 • Jaan Marjundi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Raul Parusk, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Roman Provotorov, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Silver Kuus, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

8.  Nõukogu liikmetele tasu maksmine
Määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: määrata nõukogu esimehe ja aseesimehe põhitasuks 1 500 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 1 000 eurot (bruto) kuus.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 67 800  igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902

E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee