Paskelbta: 2020-03-25 07:48:36 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos sprendimų

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023 

Bendrovės stebėtojų taryba priėmė šiuos sprendimus: 

1. Pritarti Bendrovės 2019 metų metiniam pranešimui;

2. Pritarti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui už 2019 metus;

3. Pritarti Bendrovės 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui;

4. Pritarti UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės aukščiausio lygmens vadovų atlygio gairėms ir UAB „Ignitis grupė“ atlygio politikai in corpore kaip Bendrovės atlygio politiką pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 373 straipsnio 1 dalį sudarantiems dokumentams;

5. Teikti šiuos atsiliepimus 2020 m. balandžio 30 d. vyksiančiam Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt ir Nasdaq Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.


Tomas Kavaliauskas, atstovas ryšiams su visuomene, tel. +370 617 51616, el. paštas tomas.kavaliauskas@ignitis.lt