Publicēts: 2020-03-24 17:43:53 CET
Kurzemes atslēga 1
Akcionāru sapulces sasaukšana

PAZIŅOJUMS PAR AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES SASAUKŠANU

PAZIŅOJUMS PAR AS''KURZEMES ATSLĒGA 1'' KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES SASAUKŠANU

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2020-03-24 17:43 CET -- Akciju sabiedrības “KURZEMES ATSLĒGA 1” (reģ.Nr.40003044007, juridiskā adrese - Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā) valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2020.gada 24.aprīlī.

Sapulce sabiedrības biroja telpās (Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā ) sāksies plkst.15:00

Akcionāru reģistrācija sapulces dienā sāksies plkst.14:30.

Sabiedrības kopējais balsstiesīgo akciju skaits – 918144, t.sk.:

  1. publiskās emisijas uzrādītāja akcijas -656356;
  2. slēgtās emisijas vārda akcijas - 261788.

Sapulcē var piedalīties akcionāri, kuriem sabiedrības akcijas piederēja uz ieraksta datumu, t.i. 2020.gada 16.aprīļa dienas beigām.

Reģistrējoties akcionāram vai viņa pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Ja akcionāru sapulcē pārstāv pilnvarota persona, par to līdz sapulces sākumam jāiesniedz rakstiska pilnvara (veidlapa pieejama interneta mājas lapās www.oricgs.lv un www.nasdaqbaltic.com). Pilnvara nav vajadzīga personām, kuras akcionāru pārstāv uz likuma pamata.

Darba kārtība:

1.Par valdes, zvērināta revidenta, padomes-revīzijas komitejas ziņojumiem un 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

2.Par 2019.gada zaudējumu segšanu.

3.Par pamatkapitāla samazināšanu.

4.Valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas apstiprināšana.

 5.Par zvērināta revidenta vēlēšanām 2020.gada pārskata auditam.

6.Par zvērināta revidenta atalgojuma noteikšanu.

 Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu, ir pienākums iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina.

Akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt valdei lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Ar lēmumu projektiem akcionāru sapulces dienas kārtības jautājumos akcionāri var iepazīties un tos saņemt darba laikā (8:00-12:00 un 13:00-17:00) Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā (administrācijas telpās) pie sekretāres 14 dienas pirms akcionāru sapulces

 Valde

         Irēna Burve
         galv.grāmatvede
         AS''KURZEMES ATSLĒGA 1”
         Kalvenes iela 27
         Aizpute,LV3456
         Telef 63448075


Pilnvara.doc