Publicēts: 2020-03-23 15:10:00 CET
Siguldas CMAS
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Siguldas CMAS, AS, revidēts gada pārskats par 2019. gadu

Sabiedrības neto apgrozījums 2019. gadā bija 1,2 milj. eiro, kas ir par 62 tūkst. eiro jeb 5,5 % vairāk nekā 2018.gadā.

Pamatnodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar 2018.gadu, nav būtiski mainījusies − ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas veidoja 54,8 % no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 36,0 % no neto apgrozījuma.

2019.gads noslēdzās ar peļņu 50 tūkst. eiro apmērā. Salīdzinot ar 2018.gadu, pārskata gada peļņa pirms nodokļiem ir palielinājusies par 61 tūkst. eiro, ko galvenokārt radīja neto apgrozījuma pieaugums.

COVID-19 uzliesmojums būtiski neietekmē Sabiedrības saimniecisko darbību, finansiālo situāciju un ekonomiskos rādītājus.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 2019
EUR
2018
EUR
Neto apgrozījums:1 188 5271 126 778
a) no lauksaimnieciskās darbības1 188 5271 126 778
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas10 21917 874
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi36 03622 992
Materiālu izmaksas:(531 271)(511 496)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(424 415)(408 943)
b) pārējās ārējās izmaksas(106 856)(102 553)
Personāla izmaksas:(465 076)(487 067)
a) atlīdzība par darbu(366 701)(385 412)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(86 480)(91 481)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(11 895)(10 174)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(101 982)(85 987)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(51 252)(52 784)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām(50 730)(33 203)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(86 110)(93 913)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa50 343(10 819)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu--
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas50 343(10 819)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 50 343 (10 819)
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,119(0,026)

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi


Siguldas_CMAS_ Padomes_zinojums_2019.pdf
Siguldas_CMAS_2019_gada_parskats_revidets.pdf
Siguldas_CMAS_Korporativas_parvaldibas_zinojums_2019.pdf