Publicēts: 2020-03-24 16:40:06 CET
Baltic Telekom
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

Akciju sabiedrības “Baltic Telekom” 2020.gada 22.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “Baltic Telekom” revidentu 2020.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA “Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle” (licences Nr. 181).

2) Noteikt gada atlīdzību revidentam par gada pārskatu revīzijas veikšanu 1 600 EUR, neiekļaujot PVN.

2. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Baltic Telekom” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

3. 2019. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Baltic Telekom” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “Baltic Telekom” padomes izskatīto akciju sabiedrības “Baltic Telekom” 2019.gada pārskatu.

4. 2019. gada zaudējumu segšana.

Akciju sabiedrības “Baltic Telekom” 2019.gada zaudējumus 7 761 EUR apmērā segt no nākamo gadu peļņas.

5. Akciju sabiedrības “Baltic Telekom” nosaukuma maiņa, grozījumu izdarīšana statūtos.

1) Mainīt akciju sabiedrības firmas nosaukumu uz akciju sabiedrība “Baltic Technology Ventures”, saīsināti – AS “Baltic Technology Ventures”.

2) Izdarīt šādus grozījumus akciju sabiedrības statūtos:

- izteikt statūtu 1.1.punktu šādā redakcijā:

„1.1. Akciju sabiedrība “Baltic Technology Ventures” (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”) darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem, šiem Statūtiem, akcionāru sapulces, padomes un valdes lēmumiem.”

- izteikt statūtu 1.2.punktu šādā redakcijā:

“1.2. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “Baltic Technology Ventures”, saīsināti – AS “Baltic Technology Ventures”.

3) Apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

         Kontakti:
         
         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010
         Tel.: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes priekšsēdētājs
         Tel.: +371 67783601
         e-mail: gene@baltictelekom.lv
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         "Law Office Spridzāns" SIA
         Tel.: +371 26712718
         e-mail: svetlana.hramcenko@spridzans.lv


Atzinums BT 2019.pdf
GP 2019.pdf