Avaldatud: 2020-03-20 08:00:00 CET
Linda Nektar
Korralise üldkoosoleku kutse

AS Linda Nektar korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS-i Linda Nektar (registrikood 10211034, edaspidi ka „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 14. aprillil 2020. a algusega kell 14.00, aadressil Tartu mnt 2, 10145, Tallinn, Eesti, asuvas LHV peakontori konverentsisaalis (I korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 13.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 13.50.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 7. aprillil 2020, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Korralisele üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;

2. juriidilisest isikust aktsionäri esindajal kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile info@lindanektar.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 17:00 Seltsi asukohta Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond, kasutades selleks Seltsi kodulehel http://www.lindanektar.ee/ avaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsi poolt kätte saadud hiljemalt 10. aprillil 2020 .a kell 23.59.

Seoses COVID-19 viiruse pandeemilise levikuga ja sellega seoses Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga soovitame aktsionäridel võimalusel üldkoosolekust füüsiliselt osa mitte võtta ning teostada aktsionäri õigusi volikirja teel. Sellel otstarbel sisaldavad Seltsi kodulehel http://www.lindanektar.ee/ avaldatud volikirjade blanketid hääletusjuhiseid iga päevakorrapunkti ja otsuse eelnõu osas. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Seltsi juhatuse liikme Kadri Rauba, kelle andmed on volikirja blanketis eeltäidetud.

Vastavalt Seltsi nõukogu 17.03.2020. a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

1. AS-i Linda Nektar 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada Aktsiaseltsi 2019. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine

2019. a majandusaasta puhaskahjum on 44 597,51 eurot. Nõukogu ettepanek on:

1)       katta 2019. a majandusaasta puhaskahjum summas 44 597,51 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

2)       maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,08 eurot aktsia kohta, kokku summas 126 008,72 eurot;

3)       kahjumi katmise ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel dividendide jaotamise järgselt on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 330 716,77 eurot. 

Aktsionäride nimekirja fikseerimise tähtpäev dividendide maksmiseks (record date) on 28.04.2020, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 11.05.2020 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. 2020. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Nõukogu ettepanek on kinnitada Seltsi audiitoriks 2020. a majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt  sõlmitavale lepingule.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruandega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Seltsi veebilehel http://www.lindanektar.ee/ ja Seltsi asukohas Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond tööpäevadel kell 09.00 kuni 17.00 alates üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressil info@lindanektar.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti aadressile info@lindanektar.ee või Seltsi asukohta Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond.  

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile info@lindanektar.ee või Seltsi asukohta Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Kadri Rauba
AS Linda Nektar juhatuse liige


 


 

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         AS Linda Nektar
         Juhatuse liige
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee